การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา