โยกย้ายศูนย์เด็กเล็กประกายดาวไปเป็นโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก ท่าตอน