ปัจจัยในการจัดทำระบบบัญชีภาครัฐให้ทันสมัย การจัดการด้านการเงินการคลังเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์