นาย เอนก สุวรรณบัณฑิต

นาย เอนก สุวรรณบัณฑิต
  • นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
  • ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาชิกเลขที่ 1291
  • Username darrine
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Thu Sep 29 2005 14:29:24 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Fri Mar 08 2013 12:52:18 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

DOB : 5 พฤศจิกายน 2519

POB : จ.ฉะเชิงเทรา

การศึกษา:

- 2540 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา รังสีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2545 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ 

- 2547 Fellowship in radiology: Centre Hopitalier de Universitaire de Bicetre, Assistance Public Hopitaux de Paris, Paris, France 

- (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

                                   : Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant

 

การทำงาน:

- 2540 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 3 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- 2543 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 4

- 2546 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 5

- 2548 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 6

- 2550 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 7 ชำนาญการ

- 2552 นักรังสีการแพทย์ ระดับ 8 ชำนาญการ

- 2554 นักรังสีการแพทย์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ

 

งานอื่นๆ

- อาจารย์พิเศษ รายวิชาจิตวิทยาบริการ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ราชภัฎสวนดุสิต 2545-2551

- อาจารย์พิเศษ วิชาจิตวิทยาบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.รังสิต 2549-51

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2551

- คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2548-ปัจจุบัน

 

ผลงานทางวิชาการ

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนากิจ. จิตวิทยาบริการ. สนพ.อดุลพัฒนากิจ. กรุงเทพ; 2548, revised 2550, revised 2554

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. ความเป็นไปได้ของการตรวจรังสีวิทยาหลอดเลือดผู้ป่วยนอกในบริบทไทย. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2553 ; 4(2) :  124-133

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. การจัดการความรู้สำหรับงานรังสีร่วมรักษาวารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2553 ; 4(2) : 134-147

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. จริยธรรมของรังสีเทคนิคเฉพาะทางรังสีร่วมรักษา. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2553 ; 4(1) : 55-64  

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, วิธวัช หมอหวัง, ธันยาภรณ์ สุวรรณสิทธิ์และเสาวนีย์ หอมสุด.มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการวินิจฉัยหลอดเลือด. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(2) : 87-99

- เอนก สุวรรณบัณฑิต,วาฑิต คุ้มฉายา,สมจิตร จอมแก้ว.รังสีร่วมรักษาระบบประสาท:เรื่องเล่าของความสำเร็จ.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551; 2(2) : 113-20

- เอนก สุวรรณบัณฑิต.หลักการการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดตามแนวทางวิทยาลัยรังสีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย.2551 ; 2(2) : 121-5

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, วิธวัช หมอหวัง และ คง บุญคุ้ม. มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการวินิจฉัยหลอดเลือดสมอง. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(1) : 9-19

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, จิรวรรธ สุดหล้า และ สมจิตร จอมแก้ว.มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสันหลัง.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(1) : 24-32

- เอนก สุวรรณบัณฑิต, สมจิตร จอมแก้ว, ตองอ่อน น้อยวัฒน์และคง บุญคุ้ม. รังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือดสมองในโรคโมยาโมยา.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(1) : 45-52

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. องค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารงานทางคลินิกที่ดี. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550 ; 1(2): 9-14

- เอนก สุวรรณบัณฑิต,วิธวัช หมอหวัง และ สมจิตร จอมแก้ว. บทบาทของรังสีเทคนิคในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา.วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550, 1(1) : 9-13

- เอนก สุวรรณบัณฑิต. นวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย, 2550; 1(1) : 15-9