วันเพ็ญ / Wanpen

วันเพ็ญ / Wanpen อ้วน อำนาจกิติกร / Amnajkitikorn
  • ผู้อำนวยการ (Director) และ นักบำบัด (Therspist)
  • ชุมชนบำบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย ( บ้านพระเมตตา) Therapeutic Community North Thailand (House of Compassion)
  • สมาชิกเลขที่ 25153
  • Username aounza
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Mon Jun 25 2007 22:37:01 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Sat Jun 28 2014 14:33:11 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

 ประวัติการศึกษา

 

 

ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ปริญญาตรี :  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่    

วุฒิบัตร : พยาบาลจิตเวช  โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่

วุฒิบัตร  : ด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย HIV / AIDSมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร :    ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบำบัดจากองค์กรเดย์ทอป ( Daytop Internationnal,  Inc. U.S.A. )  นิวยอร์กและนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันแก้ไข ปัญหา เอช ไอ วี  ในภูมิภาค  ที่เมืองพูเน่ ประเทศอินเดีย 

 - ฯลฯ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
: การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารและยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด
: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยติดสารและยาเสพติด
: การให้คำปรึกษา และการบำบัดครอบครัวผู้ป่วยติดสารและยาเสพติด

: วิทยากรด้านครอบครัว การจัดทำค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ค่ายแก้ไข / พัฒนาเด็กๆ

: การพัฒนาบุคคลากรด้วยกลุ่ม

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและวิชาการ

 ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาผลการบำบัดผู้ติดยาและสารเสพติดเรื้อรังและรุนแรงด้วยรูปแบบชุมชนบำบัดของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่  

การเผยแพร่ :  นำเสนอในการประชุมสัมมนานักวิชาการด้านการแพร่ระบาดยาสารเสพติดประเทศไทยครั้งที่ 5 วันที่ 14-16 พฤษภาคม2551 จัดโดย ณ หอประชุมจอห์น 23 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  และนำเสนอในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 9 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

****จัดทำหลักสูตรถ่ายทอดโดยจัดอบรมให้กับบุคคลากรด้านยาเสพติดภาคเหนือ  ปี51,52

ชื่อผลงาน :         หนังสือหนึ่งทศวรรษชุมชนบำบัดเชียงใหม่  (2548)

การเผยแพร่ : หอสมุดแห่งชาติ และ หน่วยงานด้านยาเสพติดในกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผลงาน :  คู่มือความรู้เรื่องชุมชนบำบัดสำหรับสมาชิกใหม่ 

 การเผยแพร่ :หอสมุดแห่งชาติ และ หน่วยงานด้านยาเสพติดในกระทรวงสาธารณะสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปี 2549

 ชื่อผลงาน :TC Orientations Handbook 

 การเผยแพร่ :หอสมุดแห่งชาติ และ หน่วยงานด้านยาเสพติดในกระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปี 2549

ชื่อผลงาน :หนังสือสรุปโครงการเทิดพระเกียติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ 60 ปี พหุภาคีล้านนาเชียงใหม่ร่วมใจบรรพชาอุปสมบทหมู่ เชิดชูชีวิตใหม่ไร้ยาเสพติด

การเผยแพร่ : งานยาเสพติดแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดโดย สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2549  

 ชื่อผลงาน:  "วิจัยปัจจัยทางจิตสังคมกับความตั้งใจเลิกยาของผู้ติดยาและสารเสพติดของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่" ปี2553   

              

ประวัติการทำงานในอดีตและปัจจุบัน   

 

-  ปฏิบัติงานด้านการถอนพิษยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ผู้ป่วยเสพติดฝิ่นและเฮโรอีน   ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2525 – 2534
 
-  ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยเสพติดสุรา    ยาบ้า   และสารระเหย ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2534 -2538
 
-  บุกเบิกและพัฒนาการบำบัดรักษารูปแบบชุมชนบำบัด เชียงใหม่  (TherapeuticCommunity Model )   ตั้งแต่  พศ.2538 ถึง2554 จนเป็นที่รู้จักเป็นแหล่งศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งใน และต่างประเทศ และเป็นผู้พัฒนา ฝึกฝนนักบำบัดด้านชุมชนบำบัดที่มาจากผู้ที่เคยใช้ยา ( Staff Ex-addict) หลายชีวิต สามารถดำเนินงานด้านชุมชนบำบัดได้เป็นอย่างดี และน่าชื่นชมแก่ผู้ที่ได้รับรู้ และสัมผัส
 
- เคย เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเชียงใหม่  ( Community  Advisory  Board  : CAB  )  ปฏิบัติงาน  ด้านผู้     ติดเชื้อ  H.I.V.  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2544 -2550 
 
-  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเชียงใหม่ 
 (  Sub Community Advisory  Board  :  Sub  CAB  ) 
   ปฏิบัติงานด้าน  Aids  และยาเสพติด  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2545  ถึงปัจจุบัน
 
-  เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ชุมชนบำบัด  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด  เชียงใหม่  และหัวหน้าตึกตะวันฉาย(ศูนย์ชุมชนบำบัดเดิม) รองรับกลุ่มผู้เสพติดเรื้อรังและรุนแรง(Hard core)
  
-  เป็นวิทยากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกองค์กร
  
-  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชุมชนบำบัด  ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด  ด้านชุมชนบำบัด  ของกรมการแพทย์  และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  
-  เป็นวิทยากรด้านการปรับตัวของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน  พัฒนาบุคคลด้วยกลุ่ม    ครอบครัวบำบัด   ค่ายครอบครัวสัมพันธ์   ค่ายฝึกทักษะแกนนำเยาวชน
-วิทยากร SELF  HELP   PROGRAM 
 
 -เป็นที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบชุมชนบำบัดในเรือนจำกลางเชียงใหม่(49-52)
 
- อยู่ในระหว่างการคิดพัฒนา งานด้านครอบครัวให้ยั่งยืน และการจัดตั้งเครือข่ายผู้ที่มี ปรัชญา และอุดมการณ์ในการช่วยเหลือมนุย์ ด้วยหัวใจของความเป็นมนุย์ (Humanization)
 
เด็กๆจะเรียกว่า"แม่อ้วน" อาจเป็นเพราะบทบาทที่ทำอยู่เป็นทั้งแม่ ครู รวมๆแล้วเป็นผู้ให้การดูแลเสมือนลูก ทำให้ผู้ปกครองเรียกตามว่า"แม่อ้วน"เช่นกัน ส่วนเครือข่ายเรียกว่า "แม่ครู"น้องๆที่สนิทกันจะเรียกว่า"mama aoun"ก็รู้สึกคุ้นเคยกับการเรียกแบบนี้แล้วค่ะ 
 
 
 
 

ปัจจุบัน..... ทำหน้าที่Director อยู่ที่

TC. North จอมทองค่ะ

 

  แม่อ้วน /แม่ครูอ้วนก็ขอเล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ