รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้รายงาน นางจตุพร วรรณขาว ระดับการศึกษา อนุบาลปีที่ 1ปีการศึกษา 2561

			บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ด้านการควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามัคคีของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย สังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง จำนวน 30 แผน ในระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One- Group Time-Series Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า t-test สำหรับ Dependent samples ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง มีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายด้าน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P< .01 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ และความสามัคคี มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ 7.47, 7.58, 7.26 แสดงว่า การจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอย่างชัดเจน

วิกิเพจหมายเลข: 635