หลักการทำงานให้สำเร็จ "คนสำราญ งานสำเร็จ" พิชิตปัญหา นำพาความสำเร็จ

ในการทำงานทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรใด ภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็ย่อมที่จะมีสังคม มีเจ้านาย มีหัวหน้า มีผู้นำ มีเพื่อนร่วมงาน ซึ่งแต่ละวัน คนเรา อาจมีหน้าที่เป็นทั้งผู้นำ และผู้ตาม หากแต่การทำงานในแต่ละวัน เพื่อให้งานทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าเป้าหมายของคุณนั้นจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือ ระยะยาว ย่อมต้องมีหลักในการทำงาน ซึ่งต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่มีค่าสูง ส่งผลที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งจากประสบการณ์ในการทำงนั้น สิ่งที่ผู้นำต้องมีในการบริหารงานให้สำเร็จประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้๑ มี IQ ที่ดี มีความรอบรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ๒ มี EQ เป็นเลิศ มีการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดีเยี่ยม๓ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถอ่านใจคนออก ว่า เขาเหล่านั้นต้องการอะไร๔ มีจิตวิทยาในการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจสังคมปัจจุบัน๕ มีความสามารถในการรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ๖ มีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง๗ มีการสร้างขวัญ กำลังใจให้เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ๘ มีเครือข่ายทุกด้านที่ครอบคลุมบริบทการทำงาน การทำงานนั้น ผู้นำย่อมไม่เก่งคนเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้แสดงศักยภาพในการทำงาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานจากที่กล่าวมาทั้ง ๘ ข้อแล้วนั้นคือ ผู้นำควรมีวิธีการที่จะนำตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนร่วมงาน ให้พวกเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตคุณ ให้พวกเขามีความกล้าในการแสดงศักยภาพของตนเอง เมืื่อคุณรักเขา เขาก็จะรักคุณ……และเมื่อองค์กร ต้องการสิ่งใด ผู้นำมีแนวนโยบายใด เพื่อนร่วมงานก็จะทำงานด้วยหัวใจ และยินดีที่จะทำงานไปด้วยกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “ได้ใจ จะได้งาน” “คนสำราญ งานสำเร็จ” นั่นเอง

วิกิเพจหมายเลข: 532
  • เขียนโดย Sineenath Aree
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ