การนิเทศ (Supervision)

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานที่ทางโรงเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องและครบกระบวนการเพิ่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูที่มีประสทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไปซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาใหครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อยางมีประสทธิภาพ วิธีที่จะชวยแก้ปัญหาดังกลาวได้คือการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนา

“การนิเทศ การสอน จึงเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ในการเรียนของนักเรียน”

หลักในการนิเทศที่ดีควรมีองค์ประกอบดังนี้

1 ผู้นิเทศ -มีความรู้ มีข้อมูล มีเนื้อหาสาระ ในเรื่องที่จะนิเทศอย่างดี-มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดี-มีทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดที่ดี- มีบุคลิกภาพที่ดี- มีประวัติการทำงาน มีผลงานที่น่ายกย่อง สมควรเป็นแบบอย่าง- มีแนวทางการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างสม่ำเสมอ

2 ผู้รับการนิเทศ -มีการเปิดใจ Open Mind-ยอมรับฟังคำแนะนำ เพื่อไปปรับปรุงแก้ไข-ยินดีกับคำชม เพื่อเรียนรู้ในการพัฒนา-รับทราบกับคำติ เพื่อนำไปปรับปรุง-มี Growth Mindset

3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี4 มี Peer review ที่ดี

วิกิเพจหมายเลข: 529
  • เขียนโดย Sineenath Aree
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ