KID-PEN Chanel (เรียนรู้ คิดเป็น กับ กศน.อำเภอวังเหนือ)

สารบัญ

กศน.WOW WOW, #เรียนรู้จากช่อง, #KID-PEN Chanel ของ #กศน.อำเภอวังเหนือ;

Link: ติดตามตามได้ที่https://www.youtube.com/channel/UC0rrlMZSrG2AREWwmxCa9ag?view_as=subscriber

เป็นสื่อเพื่อการศึกษา Online ของ กศน.อำเภอวังเหนือ บนช่อง youtube.com/channel
พัฒนาโดย #นายภานุวัฒน์ สืบเครีอ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือโดยวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการติดตามข่าวสาร ของกศน.อำเภอวังเหนือ2. เพิ่มช่องในการจัดการเรียนรู้ Online ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่องTV เพื่อการศึกษา)3. เพิ่มช่องในการจัดการเรียนรู้ในด้านการศึกษาต่อเนื่อง เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดย ศึกษาจากคลิป วีดีโอ/ บทเรียน ที่ครู นำไปไว้ใน ช่อง TV เพื่อการศึกษา4. เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกรูปแบบหนึ่ง5. พัฒนาระบบงานสารสนเทศของสถานศึกษา

วิกิเพจหมายเลข: 528