ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ (Wang Nuea District Non-Formal and Information Education Centre)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ (Wang Nuea District Non-Formal and Information Education Centre) หรือ กศน.อำเภอวังเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาส่วนหนึ่งของอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนืออยู่ภายในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นสำนักงานมาจนถึงปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตให้จำนวน 1 อาคาร (อาคารที่ทำงานปัจจุบัน) และได้มอบอาคารสำนักงานดังกล่าวให้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2552 และเมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ” หรือใช้ชื่อย่อเป็น “กศน. อำเภอวังเหนือ”

วิกิเพจหมายเลข: 527