เผยแพร่ ผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วย วัสดุรอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วย วัสดุรอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ตามเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง๑ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มีจำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน โดยผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 0.92 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องวัสดุรอบตัว จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
ผลการศึกษาพบว่า
1. คะแนนจากการทดสอบย่อยระหว่างเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องวัสดุรอบตัวเรา ทั้ง 10 ชุด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.04 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.04
2. คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 11.83 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.61 และพบว่า นักเรียน มีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน
3. คะแนนจากการทดสอบย่อยระหว่างเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 10 ชุด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 83.04 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 83.04 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 24.61 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.02 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้มีประสิทธิผล 83.04/82.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 4. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีค่าเท่ากับ 0.7033 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.33 5. นักเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ในด้านความสวยงาม รูปเล่มน่าสนใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจในสื่อต่างๆ ที่ครูนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75, ความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วย วัสดุรอบตัวเรา ที่ช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจที่ได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ ในการเรียนแต่ละครั้งและความพึงพอใจในการมอบหมายงานของครู ทั้งใบงาน รวมทั้งการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ทราบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ผลการพัฒนาแสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วย วัสดุรอบตัวเรา สามารถนำมาใช้เป็นสื่อเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

วิกิเพจหมายเลข: 521