กระดูกทับเส้นมีสาเหตุมาจากอย่างนี้

เมื่อหมอนรองกระดูกเสื่อม มักทำให้ ส่วนนอกของหมอนรองกระดูกแตก และทำให้เกิดกระดูกทับเส้น

กระดูกทับเส้น เกิดเมื่อกระดูกอ่อนที่อยู่ด้านในเคลื่อนออกมากดทับเส้นประสาท พออายุมากขึ้น ห ม อ น ร อ ง ก ร ะ ดู ก มั ก สู ญ เ สี ย ม ว ล น้ำ ส่งผลให้ ขาดความยืดหยุ่น และแตกได้ง่าย แต่โดยทั่วไปแล้ว ยังไม่สามารถระบุสาเหตุ ของการเกิดกระดูกทับเส้น ได้อย่างชัดเจน แ ต่ มี ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ห ล า ย ป ร ะ ก า ร ที่นำไปสู่การเป็นกระดูกทับเส้น ดังนี้

  1. น้ำหนักตัวมากเกินไป ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป จ ะ ทำ ใ ห้ ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง บ ริ เ ว ณ ห ลั ง ส่ ว น ล่ า ง ต้องแบกรับน้ำหนัก อยู่ตลอดเวลา

  2. แบกของหนัก ผู้ใช้แรงงานที่ต้องแบกหามสิ่งของหนัก มีโอกาสเสี่ยง ที่จะเป็นกระดูกทับเส้นได้ เนื่องจาก ก า ร แ บ ก ข อ ง ข น า ด ใ ห ญ่
    ห รื อ มี น้ำ ห นั ก ม า ก ต้ อ ง ใ ช้ ก ล้ า ม เ นื้ อ ห ลั ง แทนกล้ามเนื้อขาและต้นขา ทำให้กระดูกบิด และเคลื่อนได้

  3. พันธุกรรม ผู้ป่วยกระดูกทับเส้นบางราย ป่วยเป็นโรคนี้ จาก ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม

  4. ประสบอุบัติเหตุ เมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อย่าง ตกจากที่สูง หรือ ไ ด้ รั บ ก า ร ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อ น จ า ก ก า ร ถู ก ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย บริเวณหลัง สามารถป่วยเป็นกระดูกทับเส้น แต่เป็นกรณีที่พบไม่บ่อยนัก

  5. สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกทับเส้น เนื่องจาก ส่ ง ผ ล ใ ห้ ห ม อ น ร อ ง ก ร ะ ดู ก สู ญ เ สี ย ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น

คชาบาล์ม พรีเมี่ยม - สุดยอดบาล์มทานวดรักษาปวด กระดูกทับเส้น ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดเอว ปวดต้นคอ มือเท้าชา

วิกิเพจหมายเลข: 469
  • เขียนโดย ยายปวด
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ