ธรรมศากยพุทธบริษัท(ประเทศไทย:จังหวัดเชียงใหม่)

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคตมพุทธะ หรือพระพุทธเจ้าโคดม โดยพระอาจารย์สุพัฒน์ สุวจโน ด้วยปณิธานสำคัญคือ ปรารถนามุ่งหมายให้เหล่านักปฏิบัติพุทธบริษัททั้ง ๔ ของพระพุทธองค์โดยทั่วถ้วนหน้ากัน ให้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังมีสันตติ ความต่อเนื่องจึงจะข้ามวัฏฏะวนทนทุกข์กันทั่วทุกท่าน ทุกท่านเทอญ และต่อจากนี้ขอให้ทุกๆท่าน ทุกๆ คน เริ่มเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ มีสาระ และปฏิบัติกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม อาสาฬบูชา ๒๗กรกฎาคม ๒๕๖๑อาศรมธรรมะวิเวก เลขที่ ๒๑๑/๑-๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัส ๕๐๒๓๐
ธรรมที่ 1 ธรรมะแท้
ธรรมที่ 2 นักธุดงค์ในป่าลึกใหญ่
ธรรมที่ 3 หัวใจธรรมะ
ธรรมที่ 4.1 พลิกแผ่นดินแผ่นฟ้าหาพุทธะ
ธรรมที่ 4.2 พลิกแผ่นดินแผ่นฟ้าหาพุทธะ
ธรรมที่ 5 ตำราพระนิพพาน
ธรรมที่ 6 หัวใจธรรมะเปลี่ยนโลก
ธรรมที่ 7 เคล็ดลับธรรมะพุทธ
ธรรมที่ 8 ธรรมะพาให้พ้นทุกข์
ธรรมที่ 9.1 ธรรมะเปลี่ยนโลก
ธรรมที่ 9.2 ธรรมะเปลี่ยนโลก
ธรรมที่ 10 ที่ตายเราหาได้
ธรรมที่ 11 หัวใจธรรมะพระกรรมฐาน
ธรรมที่ 12 ปล่อยศรธนูไปสุ่เป้าหมาย
ธรรมที่ 13 วิถีการบรรลุเป้าหมายจริง
ธรรมที่ 14 ธรรมะในโลกจริง
ธรรมที่ 15 ทำดีแล้วไม่อยากรู้ว่าโลกหน้ามีอะไร
ธรรมที่ 16 ได้ธรรมระดับขุนพล
ธรรมที่ 17 กล้ามองกาลไกล
ธรรมที่ 18 ธรรมไปในทิศทางเดียวกัน
ธรรมที่ 19 ตำราพระธุดงค์
ธรรมที่ 20.2 พระคาถาอาการะวัตตาสูตร
ธรรมที่ 21.1 บทมนต์พระป่า
ธรรมที่ 21.2 บทมนต์พระป่าหมวดที่2
ธรรมที่ 21.3 บทมนต์พระป่า แปล
ธรรมที่ 21.4 บทมนต์พระป่า แปล
ธรรมที่ 22 ธรรมทำธรรมจริง
ธรรมที่ 23 ไขปริศนาธรรม
ธรรมที่ 24 วิถีธรรมวิถีพุทธ
ธรรมที่ 25 ธรรมนำทัพผู้ิยิ่งใหญ่
ธรรมที่ 26 ธรรมตัดฤทธิ์
ธรรมที่ 27 ธรรมตัดศีล
ธรรมที่ 28 ธรรมตัดสิทธิ์
ธรรมที่ 29 ธรรมตัดชีวิต
ธรรมที่ 30 ธรรมตัดจิต
ธรรมที่ 31 วิถีแห่งธรรมธรรมมหาสติปัฎฐานสูตร
ธรรมที่ 32 ผู้เดินทางสายกลางตามมรรคมีองค์ 8
ธรรมที่ 33 ตามนานแห่งธรรมอนุปุพพิกถา
ธรรมที่ 34 วิถีแห่งตำนานพุทธ 4 นิพพาน
ธรรมที่ 35.1 ตำนานพุทธโพธิญาณสู่พุทธ
ธรรมที่ 35.2 ตำนานพุทธโพธิญาณสู่พุทธ
ธรรมที่ 36 วิถีแห่งวสีของนิโรธสมาบัติ
ธรรมที่ 37 ธรรมอันปราณีต
ธรรมที่ 38 บทมนต์พระป่าแปล Pali-Eng
ธรรมที่ 39 ธรรมยอดขุนพลจอมทัพ
ธรรมที่ 40 สาระธรรมระดับพระกาฬ (พุทธ)
ธรรมที่ 41 ธรรมสรุปปิดท้าย (พุทธ)
ธรรมที่ 42 ธรรมระเบิดธาตุอันลี้ลับ (พุทธ)
ธรรมที่ 43 ธรรมหมื่นโลกธาตุสะเทือน(พุทธ)
ธรรมที่ 44 ธรรม (พุทธ)
ธรรมที่ 45 สลัดของเสีย (พุทธ)
ธรรมที่ 46 วาง…ว่าง (พุทธ)
ธรรมที่ 47 ไม่ยอมเลือกข้างผิด (พุทธ)
ธรรมที่ 48 นั่น…ก็เรื่องจริง (พุทธ)
ธรรมที่ 49 กำชัยในมือเรา (พุทธ)
ธรรมที่ 50 สุดยอดธรรมพันธุ์แท้ (พุทธ)
ธรรมที่ 51 พิถีพิถันตามธรรม
ธรรมที่ 52 ความหมายแห่งธรรม
ธรรมที่ 53 วิถีแห่งความจริง มีจริง
ธรรมที่ 54 กลไกลกลยุทธแห่งธรรม
ธรรมที่ 55 แค่รู้ธรรมจริง
หมวดที่ 3 หมวดเบ็ดเตล็ด

วิกิเพจหมายเลข: 393
  • เขียนโดย homhuan buarabha
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ