การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สำหรับชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สำหรับ ชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากผู้วิจัย รุณี ห่อทองตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

ในการทำวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1). เพื่อศึกษาสภาพบริบทของชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 2). เพื่อศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 3). เพื่อจัดสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในรูปแบบการประเมินแบบซิป 4). เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง จำนวน 22 คน สถานประกอบการการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง จำนวน 22 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่นำมาใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบทดสอบ เป็นมาตรส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลจากการวิจัยพบว่าตอนที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ บริบทของชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ และ สมาชิกกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง ของชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 22 คน พบว่า จากสถานประกอบการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งของชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 77.27 ซึ่งส่วนมากมีสถานะสมรสแล้ว ร้อยละ 90.91 และมีระดับการศึกษา หลากหลายระดับ ส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา และในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งนี้ สถานประกอบการมักจะจ้างคนในท้องถิ่นมาทำ โดยจ้างเป็นรายวัน นับว่าเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นของชุมชนบ้านสันเก้ากอมได้เป็นอย่างดี และกล้วยน้ำว้า ที่สถานประกอบการนำมาใช้ในการแปรรูปจะมีชาวบ้านและอำเภอข้างเคียงขนส่งโดยใช้รถกระบะเป็นส่วนใหญ่ 	ตอนที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง    ของชุมชนบ้านสันเก้ากอม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า จากการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้เชี่ยวชาญ และ สมาชิกกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง ของชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 22 คน พบว่า ข้อที่มีความต้องการมาก คือ ข้อที่ 1-5 และข้อ 7-12 ส่วนระดับความต้องการปานกลาง รองลงมาซึ่งอยู่ในระดับความต้องการปานกลาง คือข้อ 6 เป็นต้น           จากจำนวน 12 ข้อ ของระดับความต้องการมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.77 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.97 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  	ตอนที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์การสร้างหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในรูปแบบการประเมินแบบซิป จำนวน 4 ด้าน พบว่า จากการตอบแบบสอบถามของ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน และสมาชิกกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง ในภาพรวมจำนวนทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.35 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก 	ตอนที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์ ประเมินการใช้หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย       อบน้ำผึ้ง เพื่อลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6  โรงเรียน       บ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง  เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6              ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน มีค่าร้อยละเท่ากับ 49.56 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 14.86 และคะแนนทดสอบหลังเรียน  มีค่าร้อยละเท่ากับ 83.67 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 25.10 ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ระหว่างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 34.11 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.31 และค่าที (t-test) เท่ากับ 10.54 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การแปรรูป, ผลิตภัณฑ์, กล้วยอบน้ำผึ้ง , ชุมชน, ตาก

Thesis Title The study on Honey Banana Processing Product For the Sankeaokom community Amphoe Maeramat, Tak Province.Name Runee Hothong.Advisor Director of BanHuaynoklae School. Tak Primary Eductional Service Area Office 2. Academic Year 2017.Abstract

In doing this research was to define the objectives of the research include: 1). To study the context of the community’s Sankeaokom Mae Ramat district, Tak province. 2). to study the processing product banana honey. To reduce the time to study time for BanHuaynoklae school Mae Ramat district, Tak province. 3). to establish a course of processing banana honey. To reduce the time to study time for BanHuaynoklae school Mae Ramat district, Tak province in the form of assessment zipper 4). To assess the course of processing product banana honey. To reduce the time Increase awareness for BanHuaynoklae School Mae Ramat District, Tak Province Population and sample specialist processing product banana honey of 22 establishments of processing product banana, honey has 22 students and 30 tools used include satisfaction questionnaires and quizzes are. the scale has five levels of about statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation. And one way analysis of variance. The results showed that The first results from the analysis of 22 respondents are more female than male, 77.27 percent were aged 36-45 years at the most, accounting for 40.91 percent, 90.91 percent and marital status have a high school education. Most In the food-processing establishments to employ banana honey made by local daily wage. The purchase processed banana products to be purchased from the villagers sell in the district and neighboring provinces. Using a vehicle carrying bananas to send a manned vehicle. (Pickup) is the most common. Episode two were the result of a needs analysis, processing products, honey, baked bananas. To reduce the time to increase the time for students grade 4-6 school and the community’s SanKeaoKom Ramat district, Tak province, 22 people with special needs is an 1-5 and 7. -12 inferior to the average level of Clause 6 of Article 12 of the respondents to an average of 3.77 and a standard deviation (S.D.) was .97 in satisfaction. satisfaction. Episode 3 of the analysis. Creating a course of processing product banana honey. Activities to reduce class time for BanHuaynoklae School Mae Ramat district, Tak province, with an average of 4.35 and a standard deviation (S.D.) 0.73 in satisfaction. Episode 4 analyzes the effect of learning processing products, honey, baked bananas. The average percentage of the quiz before class. Apercentage of 53.10 with an average of 15.93 points and posttest. Apercentage of 79.77 with an average of 23.93, which is a test of knowledge and learning management with an average of 8 percent the advance of 26.67 with a standard deviation (S.D.) of 2.50 and a t t-test of 17.49. the difference was statistically significant at the .05 level.

Keywords: processing, products, baked bananas, honey, community, Tak.

วิกิเพจหมายเลข: 373