การพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ชื่อวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากชื่อผู้วิจัย รุณี ห่อทองปีที่ทำการวิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ระหว่างก่อนอบรมและหลังอบรม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง ท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม  ปี 2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เอกสารการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง ของท้องถิ่นท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม จำนวน 6 หน่วย แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Seale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลจากการวิจัยพบว่า1. เอกสารวิชาการ ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกหน่วยโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ก่อนอบรม เท่ากับ 82.80 ต่ำกว่าหลังอบรม เท่ากับ 83.49 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. กลุ่มสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง มีความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง สำหรับท้องถิ่นท้องถิ่นชุมชนบ้านสันเก้ากอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า กลุ่มสมาชิกการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง ในภาพรวมส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจระดับมาก และมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 4.46 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .19

คำสำคัญ : การพัฒนา, หลักสูตร, แปรรูป, ผลิตภัณฑ์, กล้วยอบน้ำผึ้ง, ชุมชน

Thesis Title Curriculum development, processing products, honey, baked bananas.
For the community’s Sankeaokom Mae Ramat district, Tak province.Name Runee Hothong.Advisor Director of BanHuaynoklae School. Tak Primary Eductional Service Area Office 2. Academic Year 2017. Abstract

This research has the following objectives: 1) to study Achievement Program processing products, honey, baked bananas. For the community's SanKeaoKom Mae Ramat district, Tak province during pre-training and post-training 2) the satisfaction, of course, banana and honey processing. For the community's SanKeaoKom. Mae Ramat district, Tak province and the population sample. Member honey baked banana processing. The local community was nine years old in 2560 with a total of 30 instruments, including. Documents, curriculum development, processing products, honey, baked bananas. The community's SanKeaoKom 6-unit test before training and after training for 30 items and satisfaction of the members of the Banana and honey processing. A rating scale (Rating Seale) with 5-level statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation.

Research Result 1. Paper The analysis of student achievement, curriculum development, processing products. For the local community, the community’s SanKeaoKom Mae Ramat district, Tak province, is an achievement. All units with an average of 82.80 per cent lower than before the training, after the training was statistically significant 83.49 level. 05. 2. Members of processed products, baked bananas, honey. Are satisfied with the course of processing banana honey. For the local community, the community’s SanKeaoKom Mae Ramat district, Tak province, were members of processed products, baked bananas, honey, most were satisfied overall. The satisfaction levels. The total average rating ( ) of 4.46 and a standard deviation (SD) of .19 Keywords : Development, processing, products, baked bananas, community.

วิกิเพจหมายเลข: 372