เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสุนีย์ เชยบัวแก้ว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสุนีย์ เชยบัวแก้ว ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ในเรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหา และการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยใช้เทคนิค STAD ในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือไม่เข้าใจ นักเรียนสามารถตรวจสอบความรู้ ความสามารถและทดสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความนิทาน เล่มนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนครูทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำ และให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ ผู้จัดทำจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมภาษาไทยเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย ครูสุนีย์ เชยบัวแก้ว

วิกิเพจหมายเลข: 362