เผยแพร่ผลงานชุดสื่อประสม

ชื่อ : นายสุชิน ฟักสังข์ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และศึกษาความคงทนทางการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) ศึกษาความคงทนทางการเรียน ของผู้เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมและ(4) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 คน ได้มาจากได้มาจากเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง22101 จำนวน 5 หน่วยการเรียน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง22101 และ (3) แบบวัดเจตคติของผูเรียนที่มีตอการใชชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง22101 ใช้เวลาในการทดลอง16 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( xˉ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่า t (t-test dependent) ความมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01และทดสอบความคงทนทางการเรียนตามเกณฑ์ร้อยละ 75 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 มีความคงทนทางการเรียนหลังจากเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์สูงกว่าร้อยละ 75 และ (4) นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้ชุดสื่อประสมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 ในระดับดี

วิกิเพจหมายเลข: 361