เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อ : นายสุชิน ฟักสังข์ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา
ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีปีการศึกษา : 2560

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 คน ได้มาจากเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จำนวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 16 ชั่วโมง (2) ชุดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง 22101 จำนวน 2 ชุดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง22101 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ง22101 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่า t (t-test dependent) ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ศึกษาผลการประเมินการทำโครงงานผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1). การพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประสิทธิภาพ 85.89/83.43 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการปฏิบัติโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.44 (4) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติโครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 รหัสวิชา ง22101 อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.38, S.D. = 0.75)

วิกิเพจหมายเลข: 360