เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ผู้วิจัย นางเนตรนรินทร์ วงศ์พันธ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการสังกัด โรงเรียนบ้านหนองบัวงามปีที่วิจัย 2560 บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม มีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น 3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวงามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2560 ที่ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำสั่งโรงเรียนจำนวน 11 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 แผน 2) ชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.80 ค่าอำนาจ จำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8030 4) แบบสอบถามความพึง พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.6770 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนโดยใช้สูตร t-test (Dependent Sample)ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	1.เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ได้ชุดการเรียนจำนวน 11 ชุด มีคุณภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 81.17/81.00 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และมีประสิทธิภาพ รายชุดตามเกณฑ์ทั้ง 11 ชุด และมีประสิทธิภาพแต่ละชุด ดังนี้ ชุดการเรียนที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกาย มีประสิทธิภาพ 82.38/82.25 ชุดการเรียนที่ 2 เรื่อง หน้าที่และโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีประสิทธิภาพ 80.81/80.50ชุดการเรียนที่ 3 เรื่อง หน้าที่และโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง มีประสิทธิภาพ 81.06/82.25ชุดการเรียนที่ 4 เรื่อง ขั้นตอนของการปฏิสนธิ มีประสิทธิภาพ 80.19/80.50 ชุดการเรียนที่ 5 เรื่อง การดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ มีประสิทธิภาพ 81.81/81.75 ชุดการเรียนที่ 6 เรื่อง หน้าที่และโครงสร้างของระบบไหลเวียนโลหิต มีประสิทธิภาพ 81.06/81.25 ชุดการเรียนที่ 7 เรื่อง การไหลเวียนของเลือด มีประสิทธิภาพ 80.25/80.75 ชุดการเรียนที่ 8 เรื่อง การดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิต มีประสิทธิ ภาพ 80.94/80 ชุดการเรียนที่ 9 เรื่อง หน้าที่ของระบบหายใจ มีประสิทธิภาพ 80.63/80.25 ชุดการเรียนที่ 10 เรื่อง โครงสร้างของระบบหายใจ มีประสิทธิภาพ 81.69/81.00 ชุดการเรียนที่ 11 เรื่อง การดูแลรักษาระบบหายใจ มีประสิทธิภาพ 82.31/81.25 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ทุกชุด2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนจากชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชุด3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่า มีค่าเท่ากับ 0.6770 นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.70แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สูงขึ้นจริง4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D.= 0.64)
วิกิเพจหมายเลข: 359
 • เขียนโดย rattanalon budda
 • เขียนเมื่อ 
 • แก้ไขเมื่อ