ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

งานดีมีคุณภาพ
เพิ่มผลผลิตของตนลดความขัดแย้งในองค์กร
รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังความรับผิดชอบ
สร้างมิตรสัมพันธ์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

วิกิเพจหมายเลข: 335
  • เขียนโดย ABT TAKAE YARING
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ