การพัฒนาศักยภาของบุคลากรในองค์กร

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรการรู้จักตนเอง ความรู้สึกนึกคิดและภาพการมองที่แตกต่างกัน ระหว่างบุคคล 2 คน หรือมากกว่านั้น เปรียบเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่ส่องภาพที่เป็นความจริงของตนเอง การยอมรับคำวิจารณ์ความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล ทำให้เราสามารถทำการบ้านให้กับตัวเอง และรู้จักตัวเองได้อย่างถูกต้อง เช่น เรามีจุดอ่อนที่โกรธง่าย อารมณ์ขุ่นมัว พูดจามะนาวไม่มีน้ำ ใบหน้าไม่สร้างความสัมพันธ์ พูดคำด่าคำ การแสดงเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ จำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับปรุงเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่ ดังนั้น หลักการในการรู้จักตนเอง ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 6 ประ การ คือหลักในการรู้จักตนเอง มี 6 ประการ
1. ความรู้ ความรอบรู้ในหลักกาทฤษฏี นำไปประยุกษ์ใช้อย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลทำให้เขากับบรรยากาศและสถานการณ์2. สุขภาพและศักยภาพทางร่างกาย ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ เป็นกองทัพที่ส่งกำลังให้ร่างกาย จิตใจที่มีพลานามัยทุกส่วน พร้อมเสมอที่จะตอบสนองเมือบทบาทนั้น3. ฐานะทางเศรษฐกิจ การมีสภาพทางเศรษกิจ ทำให้คลายความวิตกกังวลใจการแสดงบทบาททำให้การตอบสนองได้อย่างเต็มความสามารถ เสมือนเครื่องจักรต้องมีน้ำมันหล่อลื่น4. สติปัญญา ความสามารถทางสมองเป็นนามธรรม และเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกฝนทำให้ช่วยให้ความสามารถได้เช่นเดียวกับบุคลิกภาพ5. นิสัยและความสนใจ บุคลิกภาพเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมทำให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ง่าย้องพัฒนาตนเองให้ทันสมัย6. ความสามารถและความถนัดเฉพาะ ในสังคมมนุษย์ทุกชาติทุกสังคม มักจะยอมรับควมสามารถและความถนัดเฉพาะบุคคล ถึงแม้ว่าขณะเขามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ผลงานที่เป็นอมตะจะไม่ยอตายไปด้วย

องค์ประกอบของการเรียนรู้ตนเอง การรู้จักตนเอง เป็นการพิจารณาภาพที่เป็นจริงจากกระจกเงา สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่แท้จริง กรรู้จักตนเองในทุกสถานการณ์ ทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ จิตใจ คำพูด การแสดงออก ได้เหมาะสม ในการสร้างความสัมพันธ์ถาวร องค์ประกอบการเรียนการรู้จักตนเองประกอบด้วยตนเอง1. บุคลิกภาพ ( Personality) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างของบุคคลที่ใช้ในการแสดงออกกับบุคคลอื่นอย่างมีพอดี อิทธิพลที่ทำให้เกิดบุคลิกภาพประกอบด้วย1.1 พันธุ์กรรม ( Heredity) หมายถึง บุคลิกภาพที่ไดรับการถ่ายทอดากสายพันธุ์กรรม พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ เช่น รูปร่างหน้าตา สติปัญญา นิสัยใจคอ เป็นต้น1.2 สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง บรรยากาศ สถานการณ์ ที่ช่วยห่อหลอมบุคคลให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล และการกระทำที่เกิดความเคยชินเป็นนิสัย2. ค่านิยม (Values) หมาถึง คุณค่าของบุคคล/สังคม ส่วนนิยมปฏิบัติต่อ ๆ กันมาเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มีเมตตา กรุณา ช่วยเหลือ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เพราะการดำเนินชีวิตจองบุคคลจะอยู่ภายใต้ค่านิยมของสังคม2.1 ค่านิยมดี เป็นพฤติกรรมที่แสดงบทบาทในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคมโดยส่วยรวมมีความสุข2.2 ค่านิยมเลว เป็นพฤติกรรมที่แสดงบทบาทเพื่อเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ทำให้สังคมเดือดร้อนการปรับบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาตนเอง มนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคม จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ การอยู่ร่วมกันต้องปรับบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทุกคนก็จะอยู่อย่างมีความสุข การปรับบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้1. ลักษณะท่าทาง หมายถึง รูปร่างหน้าตา การพูด การยืน การนั่ง การแสดงออกจะต้องเรียนรู้ว่ากิริยาท่าทางเหล่านี้มีความเป็นปกติอย่างเดิมหรือไม่ บุคลิกเหล่านี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปได้2. การแต่งกาย หมายถึง การเลือกใช้เสื้อผ้า เครื่องประดับ สีสัน รูปแบบ ให้เหมาะสมกับบุคลิก ระเบียบ วัฒนธรรมขององค์กร3. สุขภาพร่างกายและจิตใจ หมายถึง การมีสุขภาพพลานามัยที่สดใส ชื่น มองทุกคนด้วยเจตคติที่งดงาม และสร้างสรรค์4. ความรอบรู้ หมายถึง การใช้สติปัญญา วุฒิภาวะการใช้พิจารณาปัญหาด้วยความรอบคอบ ความรอบรู้เป็นประสบการณ์ที่เก็บสะสมอย่างต่อเนื่อง และนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมการปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเอง มนุษย์เราเกิดมายอมรับว่ามีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามีสถานการณ์ต่าง ๆ มากระทบ จึงทำใหเเกิดพฤติกรรมออกมาต่าง ๆ หากพฤติกรรเป็นสิ่งไม่ดี ไม่เหมาะสมเราก็สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยหลักการแล้ว หากจะปรับปรุงเพื่อระสิทธิภาพของงาน จะต้องมีขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 4 ขั้นตอนดังนี้1. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องพัฒนาตนเอง2. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาตนเอง3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของตนเอง4. เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบระเบียบกลยุทธิ์ในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้การพัฒนาตนเองประสบผลสำเร็จ จึงขอเสนอหลักการเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาตนเองไปถึงจุดที่ควรจะเป็น และพยายามหาวิธีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยบุคคลจะต้องเรียนรู้ตัวเราให้ดีก่อน แล้วจึงนำความเข้าใจกับสิ่งที่เรารู้ จากตัวบุคคลจาสิ่งที่ตัวเราที่แท้จริงก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้เราสามารถมองเห็นข้อบกพร่อง แล้วจึงยึดหลักเพื่อปฏิบัติตนเอง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตดังนี้ การเป็นผู้มีจิตใจสงบ การเป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน เป็นผู้ตรงต่อเวลา
ความเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นต่อความยากลำบาก ความเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง ความเป็นผู้ละเอียดรอบคอบ การเป็นคนขยันขันแข็ง ความเป็นผู้เชื่อถือของผู้อื่น

วิกิเพจหมายเลข: 331
  • เขียนโดย ABT TAKAE YARING
  • เขียนเมื่อ 
  • แก้ไขเมื่อ