คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง By Saranpath

ปัจจัยนำเข้า ( input)1. มีความพอประมาณ2. มีเหตุผล3. มีภูมิคุ้มกัน4. มีความรู้5. มีคุณธรรม

กระบวนการ (process)1. หลักการ
2. จุดมุงหมายของการฝึกอบรม 3. วัตถุประสงค์
4. เนื้อหาของการฝึกอบรม
5. การฝึกอบรม
6. สื่อการฝึกอบรม7. การวัดประเมินผล

ผลผลิต (Output)1. ด้านสุขภาพร่างกาย (physical domain)2. ด้านจิตใจ (psychological domain)3. ด้านสัมพันธสภาพทางสังคม (social relationships)4. ด้านสิ่งแวดล้อม (environment)

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงแก้ไข (feedback)ประสิทธิผลและแนวทางการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง

วิกิเพจหมายเลข: 322