ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย์

โรงเรียน บ้านตรมไพร

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

     การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้ในการฝึกทักษะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านตรมไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า     1. ได้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 เล่ม และแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.39/83.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย(สระในภาษาไทย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น    3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 มีค่าเท่ากับ 0.6773 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.73    4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 2.75) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.30) แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมาก  โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยมีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วิกิเพจหมายเลข: 320