ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผู้ศึกษา นายสะหวาน ป้องเขตปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะภาษาไทย จำนวน 25 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก     จำนวน 40 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .23 - .77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ .20 - .60  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.91 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.41 -.77 จำนวน 15 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .91 และหนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 2 เล่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ t – test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า1. แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.03/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้  แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5945 หรือมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 59.454. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ โดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 สรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการอ่านและเขียนคำควบกล้ำเพิ่มขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข
วิกิเพจหมายเลข: 319