เผยแพร่ผลงาน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดผู้ศึกษา นางสาวละม่อม เปรมสระน้อยปีที่ศึกษา 2559

	รายงานผลการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 2) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูหลังได้รับการนิเทศแบบชี้แนะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ เป็นครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 58 คน โดยใช้สถิติ t-test ค่าเฉลี่ยและร้อยละในการนำเสนอ ผลการศึกษา พบว่า		1) คะแนนทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05		2) ครูมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.52)	        3) ครูมีพฤติกรรมการสอนเน้นทักษะกระบวนการคิดอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 71.95) รายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
วิกิเพจหมายเลข: 317