การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดสวนถาดและเสริมสร้างทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)

ชื่อผลงาน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดสวนถาดและเสริมสร้างทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
ผู้วิจัย นพดล คงสุวรรณ
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดสวนถาดและเสริมสร้างทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง  สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน ที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาทักษะการจัดสวนถาดของนักเรียน หลังเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน 3) เพื่อศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน 4) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงาม ของธรรมชาติแบบย่อส่วน และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน กลุ่มตัวอย่าง      แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากรายชื่อห้องเรียน และผู้ปกครอง    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติ แบบย่อส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษา       ปีที่ 5 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หน่วย จำนวน 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินทักษะปฏิบัติการจัดสวนถาด ประเภทรูบริคสกอร์ (Rubric Score) แบบสอบถามทักษะชีวิต ของนักเรียน มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1.	หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน กลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 84.84/84.71    2.	ทักษะการจัดสวนถาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  3.	ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากการเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน โดยรวมนักเรียนประเมินตนเองอยู่ระดับมาก  4.	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด 5.	ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนถาด ความงามของธรรมชาติแบบย่อส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด
วิกิเพจหมายเลข: 296