โครงงานสัมภาษณ์และถอดบทเรียนการเรียนการสอนแบบโครงงาน

สารบัญ

ชื่อโครงงาน

# รายชื่อผู้ทำโครงงาน 1. aaaa 1. dddd 1. dfffff #ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา * ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ #ระดับชั้น #มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 #รายวิชา * 477-407 Knowledge Management #ที่มาและความสำคัญของโครงงาน #จุดประสงค์ #วิธีการดำเนินงาน #ผลการถอดบทเรียน ภาคผนวก ตัวอย่างโครงงานตามสาระการเรียนรู้ คลิปวีดิโอการสัมภาษณ์ครูผู้สอน

วิกิเพจหมายเลข: 157