ประวัติและข้อมูลติดต่อ GotoKnow

สารบัญ

ประวัติ

GotoKnow เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มคนทำงานและชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ของประเทศไทย

GotoKnow มีบทบาทในการเป็นพื้นที่รวบรวมความรู้ของไทยโดยเป็นพื้นที่เสมือนให้สมาชิกสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐและภาคสังคมรวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ลงในระบบบล็อก

GotoKnow เริ่มต้นพัฒนาและให้บริการโดย ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ และ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (48-51) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (48-52) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (51-57) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สรอ.) (55-56) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) (57)

จากการจัดลำดับเว็บไซต์ในประเทศไทยโดย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย (TrueHits) นั้น GotoKnow เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งด้านการศึกษาของไทยในปี พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2558, และ พ.ศ. 2559 นอกจากนี้จากการจัดอันดับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน GotoKnow ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งเช่นที่ผ่านมา

ปัจจุบัน GotoKnow ให้บริการโดย บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Corporation) ที่จัดตั้งโดยผู้พัฒนาทั้งสองเพื่อยกระดับการให้บริการของ GotoKnow ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมของไทยโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา และเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้เพิ่มพูนขึ้นต่อไป

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
38 ถ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Usable One Co., Ltd.
38 Taveerat Road, Khohong
Hatyai, Songkhla, Thailand 90110

อีเมล [email protected]

วิกิเพจหมายเลข: 111