คุณครูไก่

คุณครูไก่
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
Usernamevasan_ktc
สมาชิกเลขที่107007
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ประวัติด้านการศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดตราด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.สาขาไฟฟ้ากำลัง) จังหวัดตราด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา  (ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง) จังหวัดชลบุรี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  (คอบ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร
การศึกษาระดับปริญญาโท  (คอม.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
ประสบการณ์ด้านการทำงาน
วิทยากรการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยากรกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยากรการควบคุมเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท คาสซาวา เวสส์ ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
วิทยากรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน บริษัท คาสซาวา เวสส์ ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
วิทยากรการคัดสรรผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประสบการณ์ด้านการศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เมืองฮัสชิโอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เมืองฮานอย ประเทศเวียตนาม (เหนือ)
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ประเทศฮ่องกง
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประเทศลาว (เหนือ กลาง ใต้)