ทองย้อย

ทองย้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นายทหารนอกราชการ
กองทัพเรือ
Usernamethongyoi.s
สมาชิกเลขที่152777
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 20 มิถุนายน 2488 ที่ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชุบุรี

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชุบุรี

เป็นเด็กวัดหนองกระทุ่ม 5 ปี เป็นสามเณร 4 ปี เป็นพระ (วัดมหาธาตุ ราชบุรี) 10 ปี

จบเปรียญธรรม 9 ประโยค (สำนักวัดมหาธาตุ ราชบุรี) เมื่อปี 2515

จบรัฐศาสตรบัณฑิต(แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มสธ. เมื่อปี 2530 

ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อปี 2550

เป็นนักวิชาการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา2517-2520

เป็นนักภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติ 2520-2524

เป็นอนุศาสนาจารย์ทหารเรือ 2524-2548 (อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ)