นาย อุทัย ไชยวุฒิ


คศ.3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Username
thaichai006
สมาชิกเลขที่
177195
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
ชื่อ – สกุล                      : นายอุทัย   ไชยวุฒิ
เกิดเมื่อ                          : 20 มกราคม  2506
สถานที่เกิด                    :  ตำบลบ้านถ้ำ   อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา
สถานที่อยู่ปัจจุบัน           : 169  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ้ำ   อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 56120
ตำแหน่งหน้าที่การงาน   
 : ปี 2524   บรรจุตำแหน่งครู 1 ระดับ 1
 :ปี  2535  ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
 :ปี 2549  ตำแหน่ง  ครู  ระดับ คศ.2
: ปี 2550  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราฎภัชพระนคร โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์รวมน้ำใจดอกคำใต้)
สถานที่ทำงาน                : โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา
ประวัติการศึกษา            
พ.ศ. 2523                    : ป.กศ.(ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา)  วิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2526                    : พ.ม. (ประโยคครูพิเศษมัธยม)
พ.ศ. 2528                    : ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2529                    : ค.บ. (ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
พ.ศ. 2550                    : วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
                                    มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์                
 - ได้รับทุนวิจัย โครงการ “ครุวิจัย” สกว. ปี 2550 – 2551 จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณีณ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุมข้าว กรมทรัพยากรธรณี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์วิจัยเรื่อง“ ศึกษาซากฟอสซิลในหินปูน: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย”
- วิจัยเรื่อง ศึกษาการทดแทนสังคมพืชป่าเต็งรังป่าชุมชนโคกหินลาดจังหวัดมหาสารคาม โดยทุนวิจัยสกว.โครงการครุวิจัยปี 2550
 - ศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความยั่งยืนในการจัดการป่าชุมชนบ้านถ้ำจอมศีล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปี 2550
 ผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
พ.ศ. 2543    : รับเกียรติบัตรปราชญ์เมืองพะเยา  เนื่องในงาน “สัปดาห์ปราชญ์ท้องถิ่น สู่งานศิลป์เมืองพะเยา” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2549    : ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2550    : ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น “คนดีศรีดอกคำใต้” ด้านอนุรักษ์ประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทประชาชนทั่วไป “วันดอกคำใต้งาม” ครั้งที่ 22  ประจำปี 2550

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท