ความเห็นล่าสุด


หัวข้อบันทึกต่อไปได้แล้วคือ "กลุ่มนักธุรกิจในต่างประเทศ พฤติกรรมและความสำเร็จ" ต้องขอโทษด้วยที่ช้า แต่บังเอิญต้องเรียบเรียงให้ดีหน่อย หัวข้อนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ จะรีบเขียนบันทึกให้เสร็จไว ๆ ครับ

เพิ่มเติมข้อคิดที่หนึ่ง

ข้อสรุปของประเทศที่น่าสนใจก็คือประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและให้ดีคือประเทศที่ติดชายแดนของประเทศไทย ได้แก่ประเทศลาว พม่า เขมร มาเลเซีย เป็นต้น (และอาจมองถึงทุกประเทศในประชาคมอาเซียน)สาเหตุที่ผู้เชียนระบุเช่นนี้โดยขอให้เหตุผลคือ 1. ด้านวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมาก เข้าใจได้ง่าย ดำเนินชีวิตและะทำธุรกิจได้ง่ายคล้ายทำอยู่ในประเทศไทย 2. การติดต่อสื่อสาร การเดินทางสะดวก 3. การใช้ภาษาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ บางครั้งภาษาจีนโดยเฉพาะแต้จิ๋วก็ยังใช้ได้ และที่สำคัญภาษาไทยสามารถใช้ได้ในประเทศลาวได้ 100% 4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เราสามารถใช้เงินบาทได้ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ลาว เขมร บางจุดของประเทศพม่า และบางจุดของประเทศเวียตนามอีกด้วย 5. กฏหมายระหว่างประเทศของกลุ่มประชาคมอาเซียนก็เอื้อประโยชน์และความสะดวกอย่างมาก ธนพล ก่อฐานะ

ขอเพิ่มเติมคำสุดท้ายอีกหน่อยนะครับ การคาดหวังว่าจะมีโอกาสโชคดีไม่มีแล้วในปัจจุบัน ต้องฝีมือล้วน ๆ ครับ ธนพล

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านช่วยกรุณาอ่านให้ครบ 5 หัวข้อคือ 1. Systematic 2. Process 3. Network 4. Partners 5. Innovative Management โดยท่านสามารถนำ ความหมายและหลักการณ์ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี แต่จะใช้ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละท่าน และจะสามารถเลือกใช้แต่ละกลยุทธ์ให้เหมาะสม จะพลิกหรือปรับรูปแบบมาผสมผสานกัน หรือเลือกใช้ทีละกลยุทธ์เพื่อความเหมาะสมนะครับ

สุดท้ายนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ประกอบการนะครับ

เยี่ยมมากครับ ชื่นชมจริง ๆ ที่ท่านขยันเขียน ขยันอ่าน และขยันทำครับ

ผมได้อ่านหลายบทความของอาจารย์ Dr. Ammy ได้ความรู้มากครับ

ไม่ได้พบกันนานนะครับ และผมก็ไม่ได้นำเสนอบทความมานาน ผมเพิ่งจะจบและจะกลับมานำเสนอบทความอย่างต่อเนื่องอีกครั้งครับ หวังว่าคงจะมีโอกาสพบกันอีกครับ ธนพล ก่อฐานะ หมายเหตุ ผมส่งบทคัดย่อหัวข้อของผมมาฝากครับ Student’s Name: Mr. Tanapol Kortana Thesis Title: The Effectiveness of Electronic Logistics Management:

    Antecedents and Outcome

Thesis Advisors: Assoc. Prof. Dr. Chuangchote Bhuntuvech

    Asst. Prof. Dr. Bundit Pungnirund

Degree: Doctor of Philosophy (Innovative Management) Keywords The Effectiveness / Electronic Logistics Management /

Antecedents and Outcome

There were two objectives for this research on the antecedents and outcomes to the effectiveness of electronic logistics management: 1) study current conditions of efficiency in logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management; and 2) study the relationship and influence of antecedent and outcome of electronic logistics management. The research was made from 412 examples by purposive method and used the Structural Equation Model (SEM) in quantitative research, and in – depth interview in qualitative research to confirm the model. The research found that the current condition concerning the efficiency of logistics electronic management, cost - effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management was at a high level. The system of logistics electronic management had direct positive effects on the efficiency of logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users. In addition, satisfaction of users and cost-effectiveness of users affected directly and positively on efficiency of logistics electronic management.

ขอเสนอตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมการจัดการ ชื่อผู้ทำดุษฎีนิพนธ์ นายธนพล ก่อฐานะ ชื่อดุษฎีนิพนธ์ ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์:

          ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์: รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ คำสำคัญ ประสิทธิผล / การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ / ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบ        การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มี    ผลต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ได้แก่ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์       โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของการใช้ระบบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 412 ตัวอย่าง และทำวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการศึกษาแบบจำลองโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) และทำการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ คุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ อยู่ในระดับมากและ ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมายและความพึงพอใจของการใช้ระบบ นอกจากนี้ความพึงพอใจของการใช้ระบบ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์

Student’s Name: Mr. Tanapol Kortana Thesis Title: The Effectiveness of Electronic Logistics Management:

    Antecedents and Outcome

Thesis Advisors: Assoc. Prof. Dr. Chuangchote Bhuntuvech

    Asst. Prof. Dr. Bundit Pungnirund

Degree: Doctor of Philosophy (Innovative Management) Keywords The Effectiveness / Electronic Logistics Management /

Antecedents and Outcome

There were two objectives for this research on the antecedents and outcomes to the effectiveness of electronic logistics management: 1) study current conditions of efficiency in logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management; and 2) study the relationship and influence of antecedent and outcome of electronic logistics management. The research was made from 412 examples by purposive method and used the Structural Equation Model (SEM) in quantitative research, and in – depth interview in qualitative research to confirm the model. The research found that the current condition concerning the efficiency of logistics electronic management, cost - effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management was at a high level. The system of logistics electronic management had direct positive effects on the efficiency of logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users. In addition, satisfaction of users and cost-effectiveness of users affected directly and positively on efficiency of logistics electronic management.

ผมได้นำหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว

มาแชร์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้รักการเรียนรู้ทุกท่านครับ

ดร.ธนพล ก่อฐานะ

ภาพนี้เป็นภาพปัจจุบันที่สุด

และผมเรียนจบปริญญาเอกนวัตกรรมการจัดการเรียบร้อยแล้ว

จะกลับมาสร้างสรรบทความใหม่ที่มีประโยชน์ และเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ

เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้

แก้ไขปัญหาและสร้างสรรโอกาสทางธุรกิจได้ครับ

ดร.ธนพล ก่อฐานะ

ชื่อผู้ทำดุษฎีนิพนธ์                      นายธนพล ก่อฐานะ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์                            ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์:

                                                ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์:    รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช

                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์

ชื่อปริญญา                                ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

คำสำคัญ                                   ประสิทธิผล / การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ / ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

 

                 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบ                การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มี       ผลต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ได้แก่ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์             โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของการใช้ระบบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 412 ตัวอย่าง และทำวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการศึกษาแบบจำลองโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) และทำการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ คุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ อยู่ในระดับมากและ ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมายและความพึงพอใจของการใช้ระบบ นอกจากนี้ความพึงพอใจของการใช้ระบบ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์

The Effectiveness of Electronic Logistics Management:

Antecedents and Outcome

Student’s Name:          Mr. Tanapol Kortana

Thesis Title:                 The Effectiveness of Electronic Logistics Management:

                                    Antecedents and Outcome

Thesis Advisors:           Assoc. Prof. Dr. Chuangchote  Bhuntuvech

                                    Asst. Prof. Dr. Bundit  Pungnirund

Degree:                       Doctor of Philosophy (Innovative Management)

Keywords                     The  Effectiveness  /  Electronic Logistics Management /

                                    Antecedents and Outcome

                                   

There were two objectives for this research on the antecedents  and outcomes to the effectiveness of electronic logistics management: 1) study current conditions of efficiency in logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management;  and   2) study the relationship and influence of antecedent and outcome of electronic logistics management.

The research was made  from 412 examples by purposive method and  used  the Structural Equation Model (SEM) in quantitative research, and  in – depth  interview in qualitative research to confirm the model. The research found that the current condition concerning the efficiency of logistics electronic management, cost - effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management  was at a high level. The system of logistics electronic management had direct positive effects on the efficiency of logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users. In addition, satisfaction of users  and  cost-effectiveness of users affected directly and positively on efficiency of logistics electronic management.

ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของเครือข่าย NETWORK ครับ

ผมจะหาเวลาว่างเขียนอธิบายให้นะครับ

เรียนท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ผมมาทำการบ้าน เพื่อเตรียมตัวครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ธนพล ก่อฐานะ

เรียนท่านอาจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่เคารพ

ผมสนใจในคณะทำงานที่ 3 คือ

3.ทุนมนุษย์กับธุรกิจระหว่างประเทศ 

 ผมขอแสดงความคิดเห็น ขอเสนอให้ตั้ง "สถาบันพัมนาทุนมนุษย์ เพื่อธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์" เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อธุรกิจ

การพัฒนาทุนมนุษย์ล้อแผนของสภาพัฒฯ

การเรียนรู้ ควรแนะนำให้นักธุรกิจเรียนรู้ 3 เรื่องคือ

1) เรียนรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าจะไปลงทุน เช่น Asia 600 ล้านคน

2) เรียนรู้เป้าหมายะรกิจที่ควรน่าสนใจ เช่น เกษตร พลังงาน และ Creative Economy

3) สร้างความพร้อม 2 R ( Reality and Relevance) และ/หรือ หา Coaching มาช่วย

ฐานความรู้ ต้องให้ "สถาบันพัมนาทุนมนุษย์ เพื่อธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์" เชื่อมต่อองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเช่น สสว., กรมพัมนาธุรกิจการค้า,สภาอุตสาหกรรม,สภาหอการค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อที่จะสนับสนุน หรือเพื่อให้เกิดการค้นหาที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันที ตลอดเวลาสามารถค้นหาได้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ

Age ต้องพยายามนำคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีอายุสูง มาช่วยคนหนุ่มที่กำลังเป็นผู้นำ แต่ขาดประสบการณ์ที่มีอยู่มากมายที่เรียกว่าต้องการคนที่มา Coaching นั่นเอง

*** ขอฝากความคิดเพิ่มเติม ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสืบถอดธุรกิจ เพื่อความเข้มแข็ง

และขอเสนอให้พัฒนาคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ธุรกิจใหม่ (Creative Economy) ที่สอดคล้องกับปัจจุบันและอนาคต เพราะคืออนาคตจริง ๆ

ธนพล ก่อฐานะ

 

 

 

 

 

เรียนท่านอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่เคารพ

ผมยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในครั้งนี้ครับ

และต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ธนพล ก่อฐานะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี