ความเห็นล่าสุด


ปัจจุบันผมเป็นประธานหลักสูตร

ปริญญาเอก นวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เรียนท่านอาจารย์

นักศึกษารุ่นนี้น่าสนใจมาก

มีการเริ่มต้นด้วยนวัตกรรมและการแบ่งปัน

ขอบคุณมากครับ

ปรัชญาของนักปราชญ์จะนานหรือเก่าขนาดไหน ก็ไม่ล้าสมัย

โดยเฉพาะถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วย

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทุนมนุษย์

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการต้องการกำลังใจ

แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอ เราต้องฝ่าฟันด้วยตัวเราเองด้วยนะครับ

ดร.ธนพล ก่อฐานะ

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

เข้ามาเป็นปัญหาของผู้ประกอบการอีกครั้งในช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้

บทความนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการทุกๆท่านนะครับ

ดร.ธนพล ก่อ

เรียนท่านผู้อ่านทั้งหลายครับ

หัวข้อ " Coaching and Consulting "

กรุณาเข้าไปอ่าน Powerpoint ข้างต้นด้วยนะครับ

เนื้อหาและขั้นตอนอยู่ที่ Powerpoint ครับ

และถ้าไม่เข้าใจเขียนมาถามได้นะครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ดร,ธนพล ก่อฐานะ

เรียนผู้ที่ติดตามอ่านตอนสองทุก ๆ ท่านครับ

สำหรับโครงเรื่องได้วางแผนแล้ว แต่ผมกำลังรวบรวมรายละเอียดที่มีประโยชน์

และเป็นประสบการณ์จริงเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน โปรดรอสักพักนะครับ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ดร,ธนพล ก่อฐานะ

ผมได้ประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษามาหลายปี

จึงได้คิดรูปแบบการให้คำปรึกษาที่จะประสบความสำเร็จได้เป็น Powerpoint เพื่อใช้บรรยาย

และอธิบายวิธีการ ที่ตัวเองใช้และได้รับการยอมรับจากผู้ที่มารับคำปรึกษา ว่าสามารถที่จะเข้าใจปัญหาที่แท้จริง

และแนะนำวิธีการแก้ไขได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

กุญแจแห่งความสำเร็จนอกจากจะคิดและแนะนำวิธีแก้ที่ดีแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือต้องวินิจฉัยได้ถูกต้องก่อน

เรียนท่านที่สนใจและท่านที่ติดตามผลงานทุกท่านครับ

     ต้องขอโทษอย่างมากที่ยังไม่ได้นำเสนอบทความตอนที่สอง

เนื่องจากว่าขณะนี้ "นายก่อร่าง สร้างธุกิจ" กำลังมีงานยุ่งมาก ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตอนที่สาม

และต้องใช้สมาธิเพื่อเขียนเรื่องให้ดี อีกทั้งยังต้องการผลตอนที่สามที่ออกมาดี จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการได้ จึงต้องเน้นผลงานของตอนที่สามไปก่อนและต้องใช้เวลาใกล้ชิดด้วยนะครับ

      ดังนั้นขอเวลาอีกสักพักจะรีบนำเสนอตอนที่สองนะครับ

ขอขอบคุณและขอโทษทุก ๆ ท่านที่ต้องการอ่านตอนที่สอง ให้รออีกนิดนะครับ

ดร.ธนพล ก่อฐานะ

ยินดีที่มีคนสนใจ

ผมจะพยายามรีบเขียนตอนที่สองนะครับ

น่าอิจฉาจริงๆครับ

ดีใจด้วยนะ

เรียนท่านผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ควรพลาดบทความตอนที่หนึ่งนี้

และตอนต่อ ๆ ไป เพราะเป็นเรื่องจริงที่น่าคิด น่าเรียนรู้ครับ


ตอนที่สองโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับ

สำหรับท่านทั้งหลายที่อ่านแล้วคิดว่ามีประโยชน์ ฝากแนะนำเพื่อน ๆ คนรู้จัก

โดยเฉพาะผู้ประกอบการ หรือผู้ทำธุรกิจทั้งหลาย จะมีประโยชน์และเป็นข้อคิดให้เขาได้นะครับ

ตอนที่หนึ่ง นายก่อร่าง อายุประมาณ 30-40 ปี จากลูกจ้างกลายเป็นเถ้าแก่

                                                                          วิกฤตกลายเป็นโอกาส ของคนมองบวกและผู้นำ

ตอนที่สอง นายก่อร่าง อายุประมาณ 47-54 ปี จากเถ้าแก่กลับมาเป็นลูกจ้างอีกครั้ง

                                                                          เมื่อโชคไม่เอื้ออำนวย นายก่อร่าง ก็กลับมาเริ่มต้นชีวิตการเป็น

                                                                          ลูกจ้างอีกครั้ง ยากลำบากมากกว่าการเริ่มต้นครั้งแรกหลาย

                                                                           เท่าตัว    

ตอนที่สาม นายก่อร่าง อายุประมาณ 55 up จากลูกจ้างถูกบังคับให้เป็นเถ้าแก่อีกครั้ง

นี่คือที่มาของ Born to be Entrepreneur เมื่อเป็นลูกจ้างไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่มีบาดแผลมากมายช่วงเป็นเถ้าแก่

และพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นเถ้าแก่มาโดยตลอด ทำไมต้องกลับมาเป็นเถ้าแก่อีกครั้ง และจะเป็นเถ้าแก่แบบไหน

จะก้าวอย่างมั่นคง และอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนได้หรือไม่?

           ผู้เขียนจะพยายามนำตอนที่สองมานำเสนอให้เร็วที่สุด แต่สำหรับตอนที่สามจะขอเป็นปีหน้านะครับ

หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและผู้ใฝ่รู้ทุกท่านครับ และหวังอย่างยิ่งจะมีคนอยากอ่านนะครับ


 

เรื่องของตอนที่หนึ่งประมาณยี่สิบปีมาแล้วนะครับ

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และสมาชิกที่คอยให้กำลังมใจด้วยดีเสมอมา

ผมตั้งใจเรียนปริญญาเอกก็ได้แรงบันดาลใจหลายอย่างทั้งความล้มเหลวที่ผ่านมา คำแนะนำที่ดี

และความตระหนักถึงความจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ถ้าเราต้องการยืนอยู่ในประชาคมอาเซียน

อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เราได้เข้าไปทำตลาดด้าน ICT ร่วมกับพันธมิตรทั้งต่างประเทศและในพันธมิตรในประเทศพม่า

และเราได้รับความสำเร็จที่ดีเพราะเรามีพัฯะมิตรที่ดี และที่สำคัญคนพม่าให้การต้อนรับคนไทยดีมาก ๆ

Student’s Name:  Mr. Tanapol Kortana

Thesis Title:    The Effectiveness of Electronic Logistics Management:

  Antecedents and Outcome

Thesis Advisors:  Assoc. Prof. Dr. Chuangchote Bhuntuvec

  Asst. Prof.Dr. Bundit Pungnirund

Degree:  Doctor of Philosophy (Innovative Management)

Keywords 
  The  Effectiveness / Electronic Logistics Management /
 Antecedents and Outcome

There were two objectives for this research on the antecedents  and outcomes to the effectiveness of electronic logistics management: 1) study current conditions of efficiency in logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management; and 2) study the relationship and influence of antecedent and outcome of electronic logistics management.The researchwas made from 412 examples by purposive method and  used 
the Structural Equation Model (SEM) in quantitative research, and in – depth  interview in qualitative research to confirm the model. The research found that the current condition concerning the
efficiency of logistics electronic management, cost - effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management was at a high level. The system of logistics electronic management had direct positive effects on the efficiency of logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users. In addition, satisfaction of users and cost-effectiveness of users affected directly and positively on efficiency of logistics electronic management.
ชื่อผู้ทำดุษฎีนิพนธ์  นายธนพล ก่อฐานะ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์  ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์:

    ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์: 

รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์

ชื่อปริญญา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

คำสำคัญ  ประสิทธิผล / การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
/ ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

  การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์
2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบ  การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มี  ผลต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ได้แก่ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของการใช้ระบบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน412 ตัวอย่างและทำวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการศึกษาแบบจำลองโครงสร้าง (StructuralEquation Model, SEM) และทำการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์คุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์อยู่ในระดับมากและ ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมายและความพึงพอใจของการใช้ระบบนอกจากนี้ความพึงพอใจของการใช้ระบบ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
ความหมายของคำกลอน สอดคล้องกับชีวิตจริงครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี