สุรีย์พร เอี่ยมศรี


อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ประจำศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Username
sureepohn
สมาชิกเลขที่
228435
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ผลงานทางวิชาการ 

Sudarat Suanjit, Sureeporn Aeamsri, Apiradee Pilanthanapak, Suwanna Panutrakul, and Somsak Pantuwattana (2550) Development of Multiplex Polymerase Chain Reaction for the Detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus. The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress: the interface of chemistry and biology in the OMICS era: environment & health and drug discovery

สุรีย์พร เอี่ยมศรี อภิรดี ปิลันธนภาคย์ และ สุดารัตน์ สวนจิตร (2554) ความไวและความใช้ได้ของเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticusและ Vibrio vulnificus ในหอยนางรมสด: การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 3 

Sureeporn Aeamsri, Sudarat Suanjit (2554) Sensitivity of multiplex PCR for simultaneous detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus in sea water การประชุมวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

Sasitorn Janruang, Benjawan Phetcharoen, Koragod Charoennipon, and Sureeporn Aeamsri.       Antimicrobial     activities of traditional herbal extracts against foodborne bacteria. The 1st        Academic Science and       Technology Conference 2013 (ASTC 2013). March 18, 2013

อรวรรณ โพธิ์เจริญ ดารารัตน์ ชูดา และสุรีย์พร เอี่ยมศรี. (2556) การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคสกุล       Vibrio    จาก ตัวอย่างหอยแมลงภู่และกุ้งขาวที่จำหน่ายในตลาดสดคลองด่าน จังหวัสมุทรปราการ.    The 2nd Academic  Science and Technology Conference 2014 (ASTC 2014). 21 มีนาคม 2556.

Rattiya Thiabma, Jaturong Yukumnerd and Sureeporn Aeamsri. (2014) Riceberry Sato (rice wine) production using mixed pure culture that isolated from Loog-pang. International Conference Fungal Biodiversity and Biotechnology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

Wasana Songkrasin, Tanaporn In-noi, and Sureeporn Aeamsri (2014) Antibacterial activity of halophilic fungi     isolated from solar saltern at Chanthaburi and Chachoengsao International       Conference Fungal Biodiversity and Biotechnology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

เทพอนันต์ นพวรรณ และสุรีย์พร การเหลือรอดของเชื้อโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชั่นใน
โยเกิร์ตธัญพืขและโยเกิร์ตนมวัว เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ  (Proceeding ASTC2015) 28-29 พฤษภาคม 2558

สุรีย์พร เอี่ยมศรี และคณะ การพัฒนาไวน์ข้าวจากข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวเหนียวลืมผัวโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์ที่คัดแยกจากลูกแป้ง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 59

เจตน์สฤษฎิ์  นฤชล และสุรีย์พร การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus (tdh+)ในตัวอย่างกุ้ง      ขาวแวนนาไมด์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ         ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ (Proceeding ASTC2015) 28-29 พฤษภาคม 2558

พงศกร รุ่งนภา และสุรีย์พร ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของเชื้อราและยีสต์ทนเค็มที่คัดแยกจากป่าชายเลน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4   (Proceeding ASTC2016) 31 พฤษภาคม 2559

นฤชล ตันธราพรฤกษ์ เจตน์สฤษฎิ์ คัมภีรกิจ และสุรีย์พร เอี่ยมศรี. การตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จำหน่าย ในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2558; 2: 33-44.

เทพอนันต์ สมานวงศ์, นพวรรณ เรืองเดชบุญฤทธิ์, สุพัตรา เมืองฮาม และ สุรีย์พร เอี่ยมศรี. การรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ตนมข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัว และโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2559; 2: 24-35.

ปภาดา พรศิริปิยกุล, กฤตาภรณ์ เนินกลาง, สุรีย์พร เอี่ยมศรี, และ สุพัตรา เมืองฮาม. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียโดยเชื้อราจากป่าชายเลน. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 2560; 3: 29-41.

นฤมล ปิยะเสียรรัตน์, นิภาพร ธรรมโชติ, และสุรีย์พร เอี่ยมศรี.การคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกจากสุนัขสาหรับใช้เสริมในขนมปังบิสกิตสุนัข. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ASTC 2017: The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560.

จีรนุช วันแสนซื่อ, สิริรัตน์ แสงอ่อน และสุรีย์พร เอี่ยมศรี. การคัดเลือกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากฟาร์มและโรงฆ่าสุกรที่มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ. ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ASTC 2017: The 5th Academic Science and Technology Conference 2017วันที่ 25 พฤษภาคม 2560.

การอบรมให้ความรู้การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาให้เป็นไปตามเกณฑ์

 ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) 

อาคารบรรณสาร

20 ตุลาคม 2560     การฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี    ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุใบวุฒิบัตร

30 มกราคม 2562

-29 มกราคม 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 5   ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุใบวุฒิบัตร
26 กรกฎาคม 2562

- 27 กรกฎาคม 2565 

การฝึกอบรมข้อหนด ISO/IEC17024 : 2012  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI

7-8 เมษายน 2464

(อายุใบวุฒิบัตร 3 ปี)

การฝึกอบรม ISO/IEC 17024:2012 Internal audit for personal certification body course  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI

29-30 กรกฎาคม 2464

(อายุใบวุฒิบัตร 3 ปี)

     
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี