นางสุนทยา

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: sunnid
  • ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  • โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง
  • สมาชิกเลขที่ 71704
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

นางสุนทยา  คำมุงคุณ

เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน  2507

เกิดที่บ้านคำสะอาด  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ. สกลนคร

การศึกษา

ป 1-7  โรงเรียนนาอ้อย คำสะอาด

ม.ศ 1-5  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปวท. บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  โรงเรียนพณิชยการสกลนคร

ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูสกลนคร เอกประถมศึกษา (อ .ค. ป  รุ่น 8)

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รับราชการครู   1 กันยายน  2536  โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปัจจุบัน     ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง