ศุภัชชา จิ๊บ สืบสอน

ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบัวงามวิทยา
Usernamesuebsorn
สมาชิกเลขที่123252
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ-นามสกุล     :  นางสาวศุภัชชา  สืบสอน

                วัน/เดือน/ปีเกิด   : 21 สิงหาคม 2527   อายุ  : 25  ปี                               เชื้อชาติ                  :  ไทย  สัญชาติ   :ไทย  ศาสนา : พุทธ

ที่อยู่                        :  บ้านเลขที่  37  หมู่  4 

บ้านผักไหม  ตำบลโนน  อำเภอโนนนารายณ์ 

จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์   32130

เบอร์โทรศัพท์มือถือ           :  087-0782883

E-mail:[email protected]

                             ประวัติการฝึกประสบการณ์

 

  ปี  2549  :  โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ

                  ฝึกงานในแผนก:อาหารและเครื่องดื่ม

ปี  2550 -2552: ครูอัตราจ้างที่โรงเรียนบ้านผักไหม

ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

สอนช่วงชั้นที่  2   จำนวน  28  คาบ/สัปดาห์ 

งานประจำ  สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นที่4-6

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

งานพิเศษ  ผู้ช่วยครูธุรการ

ปี2552:   ครูธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน   โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ตำบลบ้านพลวง

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

งานประจำ ทำงานเกี่ยวกับงานธุรการ

ปี  2552  ครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบัวงามวิทยา  ตำบลบัวงาม

อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

สอนช่วงชั้นที่  3  และ    จำนวน  21  คาบ/สัปดาห์

งานประจำ  สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1/1

งานพิเศษ  ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน