อนุทินล่าสุด


บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๕๕ เป็นประธานสนามสอบนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนในเขตอำเภอภูกามยาว เป็นปีแรกในการเข้ารับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ โดยคณะสงฆ์ให้สอบภายในพรรษา เนื่องจากต้องการเอื้อการสอบให้กับพระนวกะ ที่เข้ามาบวชในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เมื่อออกพรรษาแล้วอาจจะสึก(ลาสิกขา) นับเป็นกลยุทธหนึ่งของคณะสงฆ์ ส่วน วันที่ 29-30พฤศจิกายน และ1-2 ธันวาคม 55 เป็นการสอบนักธรรมชั้นโท, นักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาทั้งหมดทั่วราชอาณาจักร...


ความเห็น (2)

เป็นกำลังใจให้หลวงพี่ทำงานค้ำชูพระศาสนาครับ ยังอยู่วัดศรีโคมคำไหมครับ ผ่านไปผมจะไปกราบนมัสการ (เดือนก่อนผมผ่านไปพะเยา เพื่อขึ้นไปเชียงราย แต่ไม่กล้าไปกราบ เนื่องจากไม่ได้นัดล่วงหน้าครับ)

ยังอยู่ที่เดิม แต่การบริหารไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งซึ่งห่างออกไปไม่เกิน 15 กม ....

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๕๕ ประชุมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดพะเยา วัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) เวลา ๑๓.๐๐ น. งานด้านการศึกษา ผนวกกับงานด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ซึ่งปีหนึ่ง ๆ มีเด็กนักเรียนเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนามิใช่น้อย แต่ก็ใช่ย่อยกรณีเด็กไทยยุคใหม่ที่ไม่ใส่ใจ ...ถึงอย่างไรเสียงานพระศาสนาต้องมาก่อน ผลจะเป็นอย่างไร? เมื่อพยายามเต็มที่แล้ว ...ก็ต้องยอมรับผลทั้งดีและไม่ดี....


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๕๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีบัญชาให้มีการประชุมพระอุปัชฌาย์ขึ้น เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ และ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๕๕ ให้มีการประชุมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล-ประจำอำเภอ-ประจำจังหวัด เมื่อมีตำแหน่ง ย่อมมีภาระ จะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับภาระนั้น ๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เป็นภาระธุระในพระศาสนา เมื่อมีมากก็หนัก เมื่อมีน้อยก็เบา บางครั้ง บางเวลา บางโอกาส งานก็กระจุก ไม่ได้กระจาย งานทั้งหลายจึงดูเหมือนหนัก หากยึดก็หนัก หากวางลงก็เบา....


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๕๕ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารหลัก/ร่างมติ(ร่างแรก) การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวทีภูมิภาค ๔ ภาค ส่วนของภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น. แม้หัวข้อที่ ๓ จะเป็นพระสงฆ์กับสุขภาวะชุมชน จึงทำให้มองว่าพระสงฆ์ไม่ได้ทำงานเชิงรับอย่างเดิม ๆ เสียแล้ว เนื่องจากสังคมได้ดึงออกไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมมากขึ้น แม้ในอดีตวัดจะเป็นแทบทุกอย่างก็ตาม แต่รูปแบบในยุคปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรื่นไหลยิ่ง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๕๕ ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยการจัดทำพจนานุกรมภาษาล้านนาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น. บางครั้งการระดมคนที่รู้จริงก็เป็นการยากในเรื่องเวลา ภารกิจ ประสบการณ์ แต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดเวทีของคนรักภาษาท้องถิ่นขึ้น...


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

ใบงานที่ ๑ (วิชาทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง)

 ให้นิสิตชั้นปีที่ ๓ คฤหัสถ์ภาคพิเศษ ไปหาข่าวมา ๑ ข่าว(จาก นสพ., TV...ฯลฯ)แล้วสรุปประเด็นและให้เขียนเชื่อมโยงว่าเนื้อหาข่าวนั้นคือทฤษฎีว่าด้วยสังคมหรือทฤษฎีว่าด้วยการเมืองอะไร? ของใคร? และในปัจจุบันสังคมไทยยังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด?
 วันนี้ขออนุญาตสั่งงานทางสื่อ เนื่องจากพระอาจารย์ไปเปิดงานเรื่องอบรมสื่อฯ ที่ต่างอำเภอ


ความเห็น (2)

นมัสการท่าน ได้ลองใช้ใน classstart.org ไหมครับ

ท่านอาจารย์สมัครแล้ว แต่ใช้ยังไม่ได้เลย ทำไม่เป็น....

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

วั นที่ ๑๗ กย ๕๕ อบรมบุคลากรบริษัทนิ่มซี่เส็ง พะเยา-เชียงราย ประจำเดือกันยายน ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ มีการไหว้พระ-รับศีล-ฟังบรรยายธรรมะ-นั่งสมาธิ-แผ่เมตตา -วายสังฆทาน-รับพร เป็นเสร็จพิธี

 บางครั้งรูปแบบก็สำคัญไม่แพ้เนื้อหา


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๕๕ เข้าร่วมอบรมสื่อท้องถิ่น ณ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดโดยหนังสือพิมพ์พะเยารัฐความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

วันที่ 9 กันยา 55. ระดับแกนนำ มีการสรุปประเด็น สวัสดิการชุมชน เพื่อมุ่งมองไปข้างหน้าว่าจะดำเดินการอย่างไรต่อไปมีอาจารย์มุกดา อินต๊ะสารเป็นหัวขบวน ณ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคพะเยาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

17-19. กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา

 20-21 กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาการเรียนการสอนสื่ออิเลคโทนิค มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ความเห็น (2)

นมัสการท่าน อยากให้สมาชิกใช้ gotoknow ได้ด้วยครับ

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
  1. 12 กันยา 55 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อการก้าวสู่อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

วันที่ 14, 19 กันยา 55 ไปวิพากษ์โครงงานวิชาพะเยาศึกษาคณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยพะเยา หอประชุมงำเมืองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

วันที่ 9-10 กันยา 55 อบรมครูความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๓ กันยายน ๕๕ ไปสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย เพื่อไปฟังนโยบายในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่พะเยา ว่าควรจะเป็นอย่างไร? อุปสรรค์และแนวทางแก้ไข เทคนิค และมีการเสวนากลุ่มย่อย


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

     วานนี้ (๓๐ สิงหาคม ๕๕) นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นบอกว่ามาจากคณะแพทย์ ได้มาสัมภาษณ์เรื่องของวัดศรีโคมคำ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณีสำคัญของวัด อันเนื่องมาจากได้เรียนใน"รายวิชาพะเยาศึกษา" ซึ่งเป็นวิชาบังคับของทุกคณะที่ต้องเรียน

     นับว่าเป็นการปลูกฝังแนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างดียิ่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

๒ กันยายน ๕๕ บรรยายให้กับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๑ จังหวัดพะเยา โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ทำบุญเครื่องราชพ่อป้อมเพชร กาพึง ปราชญ์เกษตรท้องถิ่น เห็นสะพานหน้าบ้านเป็นสะพานไม้ไผ่สาน ทางเหนือเรียก "ขัวเต๊ะ" จึงได้ถ่ายรูปเอาไว้ กลัวว่าในอนาคตจะไม่ได้อนุรักษ์ ผู้เขียนจึงถือโอกาสไปตามบ้านต่าง ๆ เพื่อถ่ายรั้วบ้านที่เป็นไม้ สภาพโบราณ เช่น รั้วไม้สลาบ คือรั้วที่ทำด้วยไม้ใผ่ รั้วต่างคือรั้วที่ทำไม้เจาะรู ฯลฯ วันที่ ๑๓ เย็นนายณรงค์ฤทธิ์ ได้พาแกนนำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มายื่นหนังสือขอบคุณที่ได้สนับสนุนโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อม 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๒ สิงหา บรรยายให้กับจังหวัดทหารบกพะเยา นำเวียนเทียน บ้างครั้งแม้รูปกายจะดูขึงขัง แต่จิตใจยังต้องโหยหา ดังนั้น ศรัทธาจึงเป็นเครื่องโยงจิตให้คิดอยู่ในกรอบแห่งคุณงามความดี 
 
 วันที่ ๘ สิงหา ประชุมพระนักเผยแผ่เมืองพะเยา พระปริยัตินิเทศก์ พระจริยานิเทศน์ พระธรรมฑูต ณ วัดศรีอุโมงค์คำ บางครั้งการเตรียมความพร้อมของนักรบแห่งกองทัพธรรมก็ต้องมี เพื่อรองรับวิถีอาจจะมีมาในอนาคตได้ 
 
 วันที่ ๙ สิงหา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา และเรื่องมารยาทในการติดต่อกับคนต่างศาสนา หลายโอกาสมารยาทก็ควรสอน อย่าปล่อยให้รู้เอง คิดได้เอง ฯลฯ นั้นยาก ดั้งนั้นต้องสอนกันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 
 
 วันที่ ๑๗ สิงหา มี ๒ งานหลัก ๆ คือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเครื่องใช้ในบ้าน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และต้อนค่ำบรรยายโครงการตา-หลานผูกพัน โรงเรียนหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ บางครั้ง พระก็ต้องทำงานรับใช้สังคม เพื่อเป็นแสงสว่างทางปัญญาในบางเรื่อง บางประเด็น
 
 วันที่ ๑๙ สิงหา งานครบรอบก่อตั้ง มจร.พะเยา ๒๑ ปี ณ ปัจจุบัน มจร.พะเยาบรรลุนิติภาวะแล้ว กำลังเป็นหนุ่ม สาว เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ได้ผ่านวันเวลา ประสบการณ์มาพอสมควร 
 
 วันที่ ๒๕ สิงหาคม เป็นวิทยากรบรรยาย พุทธศาสนาในอาเซียน ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา อย่างน้อยก็ได้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของพุทธศาสนา จะยืนอยู่ ณ ตรงจุดใด และรอรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียนต่อไป


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

     วันนี้ที่ ๑ สิงหาคม ๕๕ ไปให้ข้อคิดสตรีพะเยา งานวันสตรีไทย ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น ๕ มีสตรีพะเยาเข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน พร้อมกับให้ศีล-พร เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนสตรีเมืองพะเยาต่อไป

 

     สตรี ควรมีสติ มีพฤติกรรมทางกายที่สง่างาม มีวาจาที่เปล่งออกมาที่จับใจ และมีอารมณ์ภายในใจที่มั่นคง สามารถดำรงตนในท่ามกลางวิกฤติต่าง ๆ ได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 -๒๖ กรกฎาคม ๕๕ ร่วมให้ข้อคิด ในฐานะหัวหน้าวิทยากร โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๕๕ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสุนทรกิตติคุณ โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คนจาก ๕ สถาบัน คือวิทยาลัยเทคนิคพะเยา, โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนพินิตประสาธน์, โรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์กัลยาณมิตรพะเยา -อุปสรรค์บางครั้งมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ แม้เนื้อหาจะดีเพียงใด แต่ถ้าเครื่องเสียงไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมฉุดดึงบรรยากาศให้ลงมาได้ 
 
 -๒๗ กรกฎาคม ๕๕ เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียน ป.๔-๖ จำนวน ๖๐ คน โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์วิทยา โครงการอบรมคุณธรรม ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีโคมคำ -บางโอกาสผู้ให้ข้อคิด ไม่จำเป็นต้องสรุปประเด็นเอง แต่ใช้รางวัลเป็นตัวเชื่อมให้เด็กออกมาสรุป และพูดในสิ่งที่อยากจะทำต่อไปในอนาคต ด้วยภาษาและความต้องการของเด็กเอง ซึ่งจะได้ผลมากกว่า... 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

-๒๓ กรกฎาคม ๕๕ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุบาลพะเยา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยิ่งนาน-ยิ่งจะหาตัวตนไม่พบ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่ไม่นิ่ง แปรเปลี่ยนไปตามกาล บางครั้งกาละนั้นยังไม่เหมาะสม และยังสะท้อนให้เห็นถึงคนไทยฉลาดคิด มากกว่าฉลาดทำ

 

-๑๗-๑๙ สิ่งหาคม ๕๕ กรรมการประกวด "ของใช้คู่บ้านภูมิปัญญาคู่เรือน" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แม้ไม่เน้นการผลิต แต่ก็เน้นการอธิบายให้เห็นภาพ ให้เห็นประโยชน์ในการหยิบจับใช้ในชีวิตประจำวัน....ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 -วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๕๕  ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา งานด้านการศึกษาพื้นฐานของประเทศไทย มีอะไรที่น่าท้าทายอยู่มาก ความพร้อม-ไม่พร้อม นโยบายที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของรัฐ ขาดความต่อเนื่อง แม้การตื่นตัวเรื่องอาเซียน ก็มีเพียงฝ่ายบริหารที่ตื่นตัว ส่วนสังคมภาพรวมก็ยังไม่เห็นอนาคต? -วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๕๕ คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านดำเนินงาน วัฒนธรรมและด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๕ การดำเนินการของภาครัฐ หากเน้นที่กิจกรรม โดยขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาระกิจนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการทำงานที่แท้จริงคือการมีส่วนร่วมของชุมชน -วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๕๕ สอนปริญญาโท ม.รามฯ ศูนย์พะเยา การศึกษาแม้จะสูงส่งปานใด ถ้ามุ่งความรู้-ย่อมได้ความรู้ ถ้ามุ่งใบปริญญา-ย่อมได้ใบปริญญา ใบปริญญาและความรู้ แม้จะมีคุณค่าในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ดีเยี่ยมต้องมีความรู้คู่คุณธรรม แล้วน้อมนำไปพัฒนาสังคม


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

     วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๕๕ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินโครงการวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปรารถนา สถาบันพระปกเกล้า กทม.

     การแก้ไขประเทศชาติบางครั้งต้องใช้เวลาเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้คิดทบทวนถึงอดีต ที่ส่งผลถึงปัจจุบัน และจะดำเนินต่อไปอย่างไรดีในอนาคต เพราะเจ้าของประเทศไทย ไม่ได้อยู่ที่คน ๒-๓ กลุ่มเท่านั้น แต่หมายถึงทุก ๆ กลุ่มคนในประเทศนี้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นำทีมไปบรรยายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๓๐๐ คน หัวข้อ "คลื่นลูกใหม่ใส่ใจธรรมะ" เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล
เขียนเมื่อ
 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นประธานเปิด เวทีทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการสื่อสารการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดพะเยา" จัดโดยสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าฯ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พะเยา ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน ได้สะท้อนปัญหาทางการสื่อสาร การผลิตสื่อ และการนำเสนอสื่อเพื่อพัฒนาชุมชน ฯลฯ ได้ประเด็นซึ่งจะนำเสนอในคราวต่อไป


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท