สรวิชญ์

สรวิชญ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernamesor-awit
สมาชิกเลขที่198740
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ                    นายสรวิชญ์   นามสกุล  วงษ์สอาด

เกิด                  วัน พฤหัสบดี  ที่  ๒๗ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕

มาตุภูมิ           บ้านเลขที่  ๓๒๓  ต.ลำปลาทิว  อ. ลาดกระบัง  จ. กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๕๐

  1.                   086-896-9602

 E-mail :         [email protected]

วุฒิการศึกษ

                         - นักธรรมชั้นตรี,โท,เอก,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย

- ปริญญาตรี สาขาศาสนา  (พธ. บ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ปี. พ.ศ. ๒๕๕๑ รุ่นที่  ๕๓

-  ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา (พธ. ม) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รุ่นที่  ๒๑

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓              - ได้รับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการวิจัย เรื่อง “อาหารกับการ  

                                        บริโภค  เพื่อสุขภาพตามทัศนะของพุทธปรัชญา” ของ

                                        รศ. วิโรจ  นาคชาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖  - อาจารย์พิเศษ  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)  อ.เมือง  จ.ชลบุรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  และสาขาวิชารัฐศาสตร์   

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖               - อาจารย์พิเศษ  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง)  จ.นครปฐม สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  และสาขาวิชารัฐศาสตร์  และสาขาวิชารัฐศาสตร์   

ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖             - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ.นครปฐม

ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖                   - กองบรรณาธิการ หนังสือ “ศุกร์ถึงธรรม”

ผลงานวิจัย

 

เรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาของเพลโตกับพุทธปรัชญาเถรวาท

เรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์การปกครองที่เป็นธรรมในพุทธจริยศาสตร์

เรื่อง : วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับปัญญาในพุทธปรัชญาเถรวาท