ดร.สมบัติ บุญเลี้ยง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Usernamesombut-boonleaing
สมาชิกเลขที่23515
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

              - D.P.A.(Public Administration) Valaya Alongkron University

               -M.P.A.(Public Administration) pakklang University Nakronsawun

               -คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

               -มัธยมศึกษา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ.บึงสามพัน      จ.เพชรบูรณ์

               -ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด                   อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ประวัติการทำงาน

            - อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน อ.บึงสามพัน                  จ.เพชรบูรณ์

            - อาจารย์ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด อ..บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์

            - หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

            - หัวหน้างานกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

            ปัจจุบัน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลงาน             

             - ครูดีศรีเพชรบูรณ์ ปี 2532

             - ข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ปี 2541 อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

             - ข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่น ปี 2542 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

             - อบรมผู้บริหารสาถนศึกษาระดับสูง ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2539  และ ปี 2540

ผลงานทางวิชาการ

             1. การปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการครู    กรณีศึกษา:          ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอภักดีชุมพล       จ.ชัยภูมิ :2546

             2. ชีวิตสาธารณท้องถิ่นน่าอยู่ของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  :2549

             3. ความขัดแย้งในครอบครัวของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :2550

            4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ : 2550

            5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  :2551

                   6. ความขัดแย้งของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : 2551

                   7. คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ : 2552