ดร. เสนีย์ สุวรรณดี


ผู้บรระดับสูง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Username
seneesuwandee1
สมาชิกเลขที่
228194
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ดร.เสนีย์   สุวรรณดี

คุณวุฒิ :

 ปริญญาตรี​B.B.A. (Accounting)

​​Assumption University, Bangkok Thailand

ปริญญาโท​M.A. (Economics)

​​Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

ปริญญาเอก​Ph.D. (Economics)

​​Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

 e-mail :senee.suw@kbu.ac.th

​​

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม  :

-  หลักสูตรศิลปการบริหารและการบังคับบัญชา รุ่นที่ 58  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ISO 9000  รุ่นที่ 4  

   สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ EIT-CBOวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับสูง (น.บ.ม.) รุ่นที่ 1  ทบวงมหาวิทยาลัย

-  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13

  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  วิทยาลัยการยุติธรรม

​-  หลักสูตร International Human Right Law at University of Nottingham, UK

 

ประสบการณ์การทำงาน  :

-  ​รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

-   ผู้พิพากษาสมทบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

-   กรรมการความลับทางการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

-   อนุกรรมการด้านการประกันและยกระดับมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

-   อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- ​ประธานคณะอนุกรรมการ ด้านการผลิตและการอุตสาหกรรม  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-​อนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กระทรวงการคลัง

-   อุปนายก สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน

-  ​เลขาธิการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

-  ​เลขาธิการ สมาคมเกียรตินิยมการศึกษา

- ​ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-   ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษา มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย

-  ​ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและกรรมการของบริษัทเอกชนหลายแห่ง

-   อาจารย์บรรยายพิเศษ / กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

-   คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาล          คลองตัน กรุงเทพมหานคร

-  ​ประธานสมาคมนักเรียนไทย  Southern Illinois University at Carbondale

 

งานด้านพัฒนาเยาวชนและสังคม :

-​กรรมการพัฒนาเขตสวนหลวง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)  สำนักงานเขตสวนหลวง

-​รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  กรุงเทพมหานคร

 

งานการเมือง  :

- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ฯพณฯ สุทัศน์  เงินหมื่น (2543-2544)

- ประธานกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์  สาขาเขต 10 วัฒนา-ห้วยขวาง (2543- 2546)

-   ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (สส. อิสรา สุนทรวัตน์ : มกราคม 2544)  

-   เหรัญญิกการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คุณอภิรักษ์  โกษะโยธิน : 2547 และ 2551)

-   ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตสวนหลวง-ประเวศ (2548)

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ (2552 - 2553)

-​อนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร (2554-2555)

-​กรรมาธิการด้านกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฏร (2555-2556)

-​ทีมงานคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในการเสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (2562)

งานวิจัยและบทความวิชาการ    :

 เสนีย์ สุวรรณดี. (2542). ปัญหาของอุดมศึกษาเอกชนไทย. ใน หนังสือกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษา. (น. 33-38). กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย.

เสนีย์ สุวรรณดี. (2552). แนวทางการพัฒนามาตรการทางภาษีเพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์, เสนีย์  สุวรรณดี, จิราทัศน์  รัตนมณีฉัตร, เรวดี  อันนันนับ, ภาวนา  เมนทะระ และ อัศนีย์  นิ่มนวล. (2555). ปัจจัยชี้วัดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนริมคลองแสนแสบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 4(8), 102–118.

วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์, เสนีย์  สุวรรณดี, มณี  พนิชการ, อาดิศร์  อิดรีส รักษมณี และ เสนีย์  เวชพัฒน์พงษ์. (2555).โครงการอนุรักษ์มรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนในพื้นที่ริมฝั่งคลองแสนแสบ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านครัว.วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 14(1/27), 48–55.

วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์, เสนีย์  สุวรรณดี, สุเทพ  เดชะชีพ, สิริวิมล  ปัณณราช, และ นิภากร  กำจรเมนุกูล. (2555). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ.วารสารนิเทศศาสตร์ปริทรรศน์, 16(1), 118-126.

วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์, เสนีย์ สุวรรณดี, พรรณทิพา เวชรังษี, และนิติบดี ศุขเจริญ. (2559). ภาพอนาคตพยาบาลไทยในประชาคมอาเซียน. วารสารพยาบาลตำรวจ, 8(2),119-128.

เสนีย์ สุวรรณดี, และรัญจวน คำวชิรพิทักษ์.(2561). ยุทธศาสตร์การวางแผนและพัฒนากำลังคนในโลกสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารเกษมบัณฑิต, 19(2),1-11.

Suwandee, S., Sharma, S. C., & Grabowski, R.(1998). Estimates of Net Capital Stock for Agricultural and Industrial Sectors for Japan, Korea, and Taiwan. Applied Economic Letters, 5(2), 89-91.  

Suwandee, S., Moutray C. (1998). Do the School Rankings Improve the Quality of Education? : The Case of USA. APHEIT Journal, 5(1).

Suwandee, S. (1998). Toward a Sustainable Development via ADLI Strategy. KasemBundit Journal, 3(1), 22 – 25.

Suwandee, S. (1999). The Development of Economic Integration in Asia. KasemBundit Journal, 4(1), 39 – 44.

Kasemsab, C., Suwandee, S., & AnupunpisitV. (2012). Water Quality Index of San Saeb Canal. Preceeding of 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Coference, (pp. 404-408). Petchaburi: Kasem BunditUniversity.

Suwandee, S., Krittanathip, V., Ratanamaneichat, C., Rakkarn, S., & Cha-um, S. (2013). Creativity, innovation and development of novel products in cooperative sector in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 88, 28-36.

Krittanathip, V., Cha-um, S., Suwandee, S., Rakkarn, S., & Ratanamaneichat, C. (2013). The Reduction of Inventory and Warehouse Costs for Thai Traditional Wholesale Businesses of Consumer Products. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 88, 142-148.

Suwandee, S., Anupunpisit, V.,Ratanamaneichat, C., Sukjaroen, N., &Boonpen, P. (2013). Quality of life and Environment of Community along SaenSaeb Canal : A survey foundation of the physical and the current situation (Phase I). Procedia - Social and Behavioral Sciences. 88, 205-211.

Suwandee, S., Anupunpisit, V., &  Boonpen. P.(2013). Quality of life and Environment of Communities along Saen saeb Canal : A Guideline for Reform (Phase II).  Procedia - Social and Behavioral Sciences. 88, 212-219.

Ratanamaneichata, C., Suwandee, S.,Anupunpisit, V., Annannab, R., Mentara, P., Nimnoun, A., & Boonpen, P. (2013). A Guideline for Reinforcing Water Based Community’s Economic Strength. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 88, 173-178.

Ratanamaneichat, C., Rakkarn, S., Suwandee, S., & Nakrungrueng, W. (2016). A Development Model for Sustainable Thai Agricultural Co-operatives. Kasem BunditJournal, 17(2), 16-25.

Rakkarn, S., Ratanamaneichat, C., Suwandee, S., & Nakrungrueng, W. (2017). A Model of Thai Agricultural Co-operative Product Development for Niche Market. KasemBundit Journal, 1(1, Special Edition), 1-10.

Rakkarn, S., Chienvijit, K., Suwandee, S., & Ratanmaneichat, C. (2018). The Future Effects on Supply Chain of Watch PartsManufacturing in Thailand Industry forExporting. Kasem Bundit Journal,19(special Edition), 7-14.

Suwandee, S., Arumona, A. E., Ray, K., Youplao, P., & Yupapin, P. (2020). Mindfulness Model Using Polariton Oscillation in Plasmonic Circuit for Human Performance Management. Axioms, 9(76), 1-10.

Garh, A., Bunruangses, M., Arumona, A. E., Youplao, P., Ray, K., Suwandee, S., &Yupapin, P. (2021). Integrating Metamaterial Antenna Node and LiFi for Privacy Preserving Intelligent COVID-19 Hospital Patient Management. Cognitive Computation. https://doi.org/10.1007/s12559-020-09778-6

Suwandee, S., Grabowski, R., & Sharma. S. C. Agriculture and the Process ofIndustrialization in East Asia, to be submitted for publication in Journal of Agricultural Economics (Last Revision)

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ :

Yupapin, P. P., & Suwandee, S. (2014). Gold Nano-particles Separation and Storage for Cosmetics, Healthcare and Beauty with Safety Usage. Life Science Journal, 11(10), 1225-1229.

Suwandee, S., & Yupapin, P. P. (2014). Gemstone Property Studies for Minerals Based Cosmetics and Beauty Applications. Life Science Journal, 11(11), 871-873.

Yupapin, P. P., & Suwandee, S. (2015). Drug Targeting Model of Composite Gold-Tourmaline for Cells Enhancing Applications. Nano Biomed Eng, 7(2), 38-46.

 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย  :

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ

ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบอุดหนุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2553-2555 (ทุนวิจัยต่อเนื่อง 3 ปี)

การศึกษาเพื่อนำเสนอรูปแบบในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพที่เป็นความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2556

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และกรอบสมรรถนะที่เป็นเลิศของแรงงานวิชาชีพที่เป็นความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มประเด็น การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  พ.ศ. 2557  

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพที่เป็นความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทุนสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ปี พ.ศ. 2557

โครงการบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายการเปิดเสรีทางการค้า

ทุนสนับสนุนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2558

TH- Grievance Mechanism Project

ทุนสนับสนุนจาก Philip Morris International ปี พ.ศ. 2560

Mechanism in the 10 Oriental Tobacco Growing Districts in Thailand

ทุนสนับสนุนจาก Philip Morris SA Management, Switzerland ปี พ.ศ. 2561

การติดตามและวิจัยเชิงประเมินบทบาทและสัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ทุนสนับสนุนจากเทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2562

โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการสลากกีฬา (Sports Lotto)

ทุนสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2562

โครงการสลากส่งเสริมกีฬา (Sports Promotion Lotto) ระยะที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563​

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ :

- เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

- ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)

- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี