แสนปราชญ์

แสนปราชญ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระวิปัสสนาจารย์ วิทยานิพนธ์ดีเด่น อันดับ ๑
พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ
Usernamesanprach
สมาชิกเลขที่90369
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล          :      พระแสนปราชญ์  ฐิตสัทโธ (เสาศิริ)

วัน/เดือน/ปี/เกิด             :      วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๐๘

ภูมิลำเนา                        :       บ้านเลขที่ ๑๐-๑๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ 

                                             ตำบลยาง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา                       :      พ.ศ. ๒๕๓๐  จบปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

                                            สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เอกโสตทัศนศึกษา) 

                                            คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                    :      พ.ศ. ๒๕๕๐  ศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

                                            สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๒ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๔

                                            ได้รับรางวัล  วิทยานิพนธ์ดีเด่น อันดับ ๑  ประจำปี ๒๕๕๑

ประสบการณ์การทำงาน     :    พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕  งานสื่อสารมวลชน 

                                          ผู้สื่อข่าว น.ส.พ. วัฏจักร 

                                        ด้านวิทยุกระจายเสียง

                                           Fm 96 Mhz, Fm 10 Mhz, Fm 107 Mhz,  Bus   sound,

                                         ด้านสถานีโทรทัศน์  IBC CABLE TV,  IBC TV  CAMBODIA 

                                    :    พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๘  งานด้านบริหาร 

                                         กรรมการผู้จัดการบริษัท CAMBODIA  NETWORK 

                                         (งานด้านสื่อสารมวลชน/บันเทิง)

                                        ประธานบริหารบริษัท  เสาศิริ  กรุ๊ป 

                                        กรรมการผู้จัดการบริษัท  เต็งหนึ่ง  จำกัด 

                                        ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ก่อสร้าง  สื่อสารมวลชน  ธุรกิจด้านบันเทิง  สวนอาหาร

 รางวัลที่ได้รับ           :       ๑. เกียรตินิยมการอบรมนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ จากกรมประชาสัมพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๕

                                       ๒. วิทยานิพนธ์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางธรรม  :      ช่วงแรกปฏิบัติธรรมแบบธรรมชาติ  โดยศึกษากับพระอาจารย์สายวิปัสสนา (หลวงตาเจีย, หลวงตาจุม, หลวงตาเจือ ลูกศิษย์สายหลวงปู่ดุลย์)  และเพื่อนสหธรรมิก  ทดลองศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองประมาณหนึ่งปี จากนั้นได้ศึกษาสติปัฏฐานกับ หลวงปู่ทองคำ  พระวิปัสสนาจารย์จังหวัดสุรินทร์  ปัจจุบันศึกษาปฏิบัติตามแนวทางที่ค้นพบในวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาสติปัฏฐานกถาในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค  พระไตรปิฎกเล่ม ๓๑  เรื่องสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตร 
โดยสรุป  การปฏิบัติที่สำคัญคือ  มีสติ  พิจารณา  สังเกตุ  ตามดู  รู้  เห็น  สิ่งทั้งปวงเป็นเพียงธรรมชาติ  เป็นไปตามธรรมดา  โดย  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  จะเกิดผล เบื่อหน่าย  คลายกำหนัด  ทำราคะให้ดับ  ไม่ยึดมั่นถือมั่น

หลักธรรมะ :  สติเป็นหัวใจแห่งมรรค  ที่เป็น "เอกายนมรรค"  และ  "มัชฌิมาปฏิปทา"  คือ  ทางสายกลางที่เป็นทางเดียวเพื่อความพ้นทุกข์

การอุปสมบท           :  อุปสมบทเมื่อ  ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๔๘

                                 ด้วยการเห็นทุกข์ เห็นภัย เบื่อหน่ายทางโลก และ 

                                 ศรัทธาธรรมะของพระพุทธศาสดาจึงได้ฉายาว่า ฐิตสัทโธ     

หน้าที่ปัจจุบัน          :     พระวิปัสสนาจารย์

                                 อาจารย์พิเศษ  วิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๗  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                 วิทยาเขตนครราชสีมา

ปณิธาน                 :     รับใช้พระพุทธศาสนา  ยึดมั่นตามพุทธปณิธาน

                                   เข้าใจ  เข้าถึง  เผยแผ่  ปกปักษ์  รักษาพระสัทธรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน            :    พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์วิปัสสนาเอกายนมรรค-อนัตตา อ.เฉลิมพระเกียรติ

                                   จ. นครราชสีมา  โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๒๕๖๓๗๕