อนุทินล่าสุด


สะอาด
เขียนเมื่อ

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

            จากการปฏิรูประบบสุขภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพหลายประการ  ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดให้มีศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นบริการระดับปฐมภูมิด่านแรกที่รับผิดชอบให้บริการด้านสุขภาพอนามัยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม  ต่อเนื่อง  ผสมผสาน  ทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  โดยให้การดูแลอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงตาย ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยไปจนถึงการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย การส่งต่อไปสถานบริการที่เหมาะสมในกรณีเหนือขีดจำกัดในการให้บริการ พร้อมทั้งติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับมาบ้าน โดยเฉพาะเน้นให้บริการเชิงรุกที่ครอบคลุมผสมผสาน ทั้งงานส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ  การให้บริการที่ต่อเนื่อง มีการส่งต่อและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป้าหมายครอบครัวเข้มแข็งหรือครอบครัวสุขภาพดี  ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในภาพรวมต่อไป   

            พยาบาลเวชปฏิบัติ ในฐานะบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง การดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : สถานการณ์ปัจจุบัน นี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการในแต่ละบริบท พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องต่อไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สะอาด
เขียนเมื่อ

:::::: ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ สุดยอดสังคมแห่งการแบ่งปัน ก่อนใช้งาน อ่าน กฎ กติกา กันก่อน >> CLICK HERE << ::::::ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สะอาด
เขียนเมื่อ

4. บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติที่จะสร้างความเข้มแข็งในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

บุคลากรทางการพยาบาลจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ขยายขอบเขตการปฏิบัติงานรวมทั้งปรับบทบาทของการเป็นพยาบาลวิชาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งบทบาทที่สำคัญในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การจัดการบริการระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  แต่ละบทบาทอาจจะทำไปพร้อม ๆ กัน  บทบาทที่สำคัญของพยาบาลในการดูแลสุขภาพของประชาชน  ได้แก่

 • 1. บทบาทการเป็นผู้จัดการ หมายถึง การวางแผน กำหนดทิศทาง การพัฒนาคน การติดตามควบคุมกำกับ และการเป็นตัวแทนของชุมชน
 • 2. บทบาทการเป็นผู้นำ หมายถึง กระบวนการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งพยาบาลควรจะเป็นผู้ริเริ่ม ชักชวนให้มีการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย แสวงหาแนวทางบรรลุเป้าหมาย
 • 3. บทบาทการเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสุขสบายรวมถึงกิจกรรมการรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ
 • 4. บทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง หรือช่วยเหลือให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพ บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ในการวางเป้าหมายร่วมกัน ดำเนินการและคงไว้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดี
 • 5. บทบาทการเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการให้ตระหนักถึงปัญหาและการเผชิญปัญหา การหาทางเลือก รู้จักเลือกพฤติกรรมที่มีผลดีต่อสุขภาพกับสุขภาพและการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง
 • 6. บทบาทการเป็นผู้สอนหรือให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประชนทุกกลุ่มอายุ มีความรู้เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรค
 • 7. บทบาทการเป็นผู้ติดต่อสื่อสารและผู้ช่วยเหลือ จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • 8. บทบาทการเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภค การส่งเสริมให้ประชาชนได้ข้อมูลข่าวสาร สามารถเลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 • 9. บทบาทการเป็นนักวิจัย สามารถค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
 • 10. บทบาทการจัดบริการเชิงรุกภายใต้ขอบเขตของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ
 • 11. บทบาทในการประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วย
 • 12. บทบาทการแสวงหามหามิตร ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 13. บทบาทการดำเนินงานตาม 8 กระบวนการหลักของศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อการจัดบริการให้ผสมผสานเป็นองค์รวม และต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติบริการสุขภาพแบบบูรณาการสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังต่อไปนี้


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สะอาด
เขียนเมื่อ

อยากให้หลายหน่วยปฐมภูมิลองมองเห็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นงานที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนจริง ๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี