ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรฤกษ์ ศิลาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Usernames_krairoek
สมาชิกเลขที่173020
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
<strong>คุณวุฒิ</strong>
   1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
     คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

<strong>ตำแหน่งปัจจุบัน</strong>
        -อาจารย์ประจำรายวิชาจริยธรรมกับชีวิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
        -คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
        -อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
        -กองบรรณาธิการวารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล
<strong>ตำแหน่งงานในอดีต</strong>
        -อาจารย์ประจำกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
        -คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
        -คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
        -คณะทำงานการจัดทำนวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา ของศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
        -กองบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ต้นบุญ
<strong>รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน</strong>
        1. วิชา จริยธรรมกับชีวิต (Morality and Life)
        2. วิชา อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในสังคมโลก, จริยศาสตร์, ปรัชญาทั่วไป
<strong>รายวิชาที่เคยสอน :</strong>
 1. วิชา GE 131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต (Art of Life Development)
  	
 2. วิชา LB 130 ปรัชญากับการดำเนินชีวิต (Philosophy and living)
  	
 3. วิชา GE 132 การคิดเชิงเหตุผล (Logical Thinking)
  	
 4. วิชา LB 103 ตรรกะ (Logic)
  	
 5. วิชา GE 136 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
  	
 6. วิชา LB 121 สุนทรียภาพและศิลปวิจักษ์ (Aesthetics and Art Appreciate )
  	
 7. วิชา 412114 จริยธรรมสำหรับครู (Ethics for Teacher) (อ.พิเศษ ม.ราชธานี อุดรธานี)
  	
 8. วิชา 521104 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู (Foundation of Education and Teaching Profession) (อ.พิเศษ ม.ราชธานี อุดรธานี)
  	
<strong>ผลงานทางวิชาการ</strong>
<strong>      </strong>  <strong>เอกสารประกอบการสอน</strong>

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GE 131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต (ผู้เขียนร่วม)
  	
 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GE 132 การคิดเชิงเหตุผล
  	
 3. เอกสารประกอบการสอยรายวิชา 1500104  จริยธรรมกับชีวิต
  	
<strong> </strong><strong>      </strong> <strong>บทความที่ตีพิมพ์วารสารและรวมเล่มใน Proceeding การประชุมวิชาการแล้วมีมีดังนี้</strong>
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2555. <strong> การวิเคราะห์เสรีภาพเชิงปรัชญาและแนวทางประยุกต์ใช้เสรีภาพเพื่อสังคม</strong>. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สนับสนุนทุนวิจัย)
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2555. <strong> วิถีแห่งเสรีภาพทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในบริบทสังคมไทยสมัยปัจจุบัน</strong>. นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 23-26 พ.ค. 2555 (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สนับสนุนทุนวิจัย)
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2554. <strong>การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการเมืองตะวันออก: มุมมองเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย.</strong> วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สนับสนุนทุนวิจัย)
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2554. <strong>ผู้นำสังคมในอุดมคติเชิงพุทธกับการแก้ปัญหาวิกฤติสังคม.</strong> ตีพิมพ์ในหนังสือ Global Recovery: The Buddhist Perspective UNDV Conference Volume (2554) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปีพุทธศักราช 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนับสนุนทุนวิจัย)
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2553. <strong>สุขาวดีพุทธเกษตร ดินแดนแห่งความสุขและความบริสุทธิ์: โลกในอุดมคติของพระพุทธศาสนามหายาน</strong>. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร.
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2552. <strong>พุทธภาวะในทัศนะเถรวาทและมหายาน</strong>. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2552. <strong>จริยธรรมผู้นำสังคมกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว์</strong>. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. 2552. <strong>พุทธภาวะในทัศนะเถรวาทและมหายาน.</strong> นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ไกรฤกษ์ ศิลาคม 2551. <strong>พัฒนาการคำสอนเรื่องบารมีของพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน</strong>. นำเสนอในที่ประชุมวิชาการโครงการค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

<strong>การเป็นวิทยากร (บริการวิชาการสังคม)</strong>
 1. บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความวิทยานิพนธ์ แก่นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  	
 2. การบรรยายเรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  	

<strong>การฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติม</strong>
 • หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษาเพื่อความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  	
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรอานาปานสติ ของวัดป่าสุนันทวนาราม สาขาวัดหนองป่าพง
  	
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรอานาปานสติของเสถียรธรรมสถาน
  	
 • เทคนิคการสอนแบบสรรคนิยม (constructivism)
  	
 • เทคนิคการสอนแบบ Project Base
  	
 • เทคนิคการสอนแบบ Problems Base
  	
 • เทคนิคการสอนแบบ Case study ฯ
  	
 • เทคนิคการสอนแบบ Learning Style
  	
 • เทคนิคการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
  	
 • ศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา โดยศูนย์คุณธรรม กรุงเทพ ฯลฯ
  	
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตปัญญากับกระบวนสอน” ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
  	

ความสำเร็จที่ทำผ่านมา

 1. ได้รับโล่รางวัลนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  	
  2. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี