ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ อุทัย


อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Username
pu2060
สมาชิกเลขที่
231592
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

     -ประวัติครอบครัว 
นายประสงค์ อุทัย เกิดเมื่อ (ตอนเช้า) วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ณ โรงพยาบาลแม่จัน 
ครอบครัวนามสกุลอุทัย เป็นบุตรของ นายอ้าย อุทัย (บิดา) นางอุษา อุทัย (มารดา) มีพี่น้องรวม 2 คน 
โดยเป็นบุตรคนโต น้องชาย ชื่อ นายเกษมชาติ อุทัย
สมรส กับ นางสาววัฒนา เอกปมิตศิลป์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550
มีบุตรธิดา 1 คน ชื่อ นางสาวอิสริยา อุทัย
      -ประวัติการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธนบุรี               ปริญญาโท (บธ.ม.) ปี 2551 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี     ปริญญาตรี (บธ.บ.) ปี 2545 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน อนุปริญญา (ปวส.) ปี 2542
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง  มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.ปลาย) ปี 2537
โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา จังหวัดเชียงราย มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ต้น) ปี 2534
โรงเรียนบ้านป่าเปา จังหวัดเชียงราย ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2531
โรงเรียนบ้านป่าเปา จังหวัดเชียงราย เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ปี 2525
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 179 หมู่ 6 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 302 หมู่ 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10106 
โทรศัพท์ 02-4210413
e-mail: prasong_mn@thonburi-u.ac.th  and pu20_6@hotmail.com
     -งานวิจัย
10. นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย จัดหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี. (2565). งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนขงจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
9. การพัฒนาโมเดลการแก้ไขปัญหาหน่วยความจำไม่เพียงพอผลกระทบการชาดแคลนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรร. (2564). งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนขงจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว. (2563).  งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
7. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อร้านค้าของฝากท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี.  (2560).  งานได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
6. ผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงปี 2558-25559. (2559). งานได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
5. กลยุทธ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนช่วงปี 2559-2562. (2557).  งานได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซีย. (2556). งานได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
3. ทักษาการเรียนรู้โปรแกรม Acronis ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. (2553). งานได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
2. การวิเคราะห์ระบบสินค้าในร้านค้าปลีก. (2554). งานได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี
1.  การพัฒนางานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธนบุรี. (2551). งานได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธนบุรี

     -บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
56. ประสงค์ อุทัย บัญชา เกิดมณี สมบัติ ทีฆทรัพย์ จุมพล ขอบขำ. (2565). คุณลักษณะผู้นำที่ดีตามความคาดหมายของพนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565).
55. ประสงค์ อุทัย บัญชา เกิดมณี สมบัติ ทีฆทรัพย์ จุมพล ขอบขำ. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน ของบริษัทเอกชนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – กันยายน 2564.
54. ชนม์ธิดา ยศปัน ประสงค์ อุทัย. (2564). การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจร้านคีโต ในจังหวัดชลบุรี. Chophayom Jouranl. Vol. 32 No. 2 (2564): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564. page 46-59
53. ประสงค์ อุทัย . (2565). พัฒนาสื่อเอนิเมชันสองมิติ สำหรับศึกษาบันเทิงเพื่ออนุรักษ์ประเพณี จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ. Vol 11 กรกฏาคม (2021).
52. วัฒนา เอกปมิตศิลป์ ประสงค์ อุทัย สมศักดิ์ ตันตาศนี. (2564). ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันอาหารในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร. วารสารมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 40 ฉบับ 5 กันยายน-ตุลาคม 2564. page 69-79
51. ประสงค์ อุทัย วัฒนา เอกปมิตศิลป์ สมศักดิ์ ตันตาศนี และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2563). ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกบัวของเกษตรกรในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564. page 13-24
50. ชนม์ธิดา ยศปัน ประสงค์ อุทัย วัตนา เอกปมิตศิลป์ สมบัติ ทีฆทรัพย์ และศรัญญา แจ้งขำ. (2564). สถานการณ์ทางการเงินและปัญหาหนี้สินครัวเรือนไทยในวิกฤตโควิด-19 จังหวัดกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.
49. ประสงค์ อุทัย ธนพล อินทราเวศน์ วัฒนา เอกปมิตศิลป์ เติมพงศ์ สุนทโรทก และสมศักดิ์ ตันตาศนี (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. 
48. บัญชา เกิดมณี บดินทร์ชาติ สุขบท วนิดา วาดีเจริญ ประสงค์ อุทัย และสมบัติ ทีฑพรัพย์.  (2564).  วิศวกรรมทางการตลาด จากแบบจำลองจินตภาพสู่แบบจำลองการตัดสินใจ. วารสารวิชาการ วารสารมนุษย์และสังคมศาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ปีที่ 7 ฉบับ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564. page 1-15
47. WATTANA  EAKPIMSHIN  SARUNYA  JANGKHUM  SOMBAT  TEEKASAP  SOMSAK TAN TASANEE  AND  PRASONG  UTHAI. (2020). Factors affecting the price of raw materials in the production process a case study of companies in Samutsongkham Province. The 10th BENJAMITRA NETWORK NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE. 2020. Nothern University Chaingmai.
46. ประสงค์  อุทัย. (2555). การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 มิถุนายน-ธันวาคม 2555. page 46-59
45. ประสงค์  อุทัย. (2559). เน็ตเวิร์คมีเดียสำหรับการเรียนการสอน. สารสารวิจัย วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม. ปีที่ 2 ฉบับ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 2559. page 72-82
44. วัฒนา เอกปมิตศิลป์ ประสงค์ อุทัย และกมลวร สีวงษา. (2559). Converging  Technology. ผลงานสร้างสรรค์ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยฟ้าอีสเทิอร์น.  26 พฤษภาคม 2559.
43.ประสงค์ อุทัย. (2557). กลยุทธ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนช่วงปี 2559-2562. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฏคม 25557. page 64-79
Converging  Technology. ผลงานสร้างสรรค์ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยฟ้าอีสเทิอร์น.  26 พฤษภาคม 2559.
42. Prasong Uthai, Banchar Kerdmanee, Wattana EAkpamitsin,  andSombay Teekatap. (2018). Matching Game for Teaching Basic Information Technology. Interconference ISAGA 2018.  9-13 July 2018. At Mahidol Universty. Thailand. page 45-54
41. Wattana EAkpamitsin, Phorit Sophonkanaporn ,Prasong Uthai,  Urirat Yanchuti andSombay Teekatap. (2017). The  Achievement Applied Academic Program in Software Application in Business. Interconference IEEE ICT &  22 -24 th November 2017. At Siam University in Bangkok,Thailand. page 76-78
40. Prasong Uthai Wattama Eakpammitsin  andKanjana Mackeaw. (2013). Who is in The Computer System. Thaisim 2014:6th International Conference Learning with simulations and games: 29  March 2014, Souheat Bangkok. Thailand. page 13-20
39. Wattama Eakpammitsin andPrasong Uthai. (2012). Private education business game. Thaisim 2012:4th International Conference Reality and learning educational game:   Looking forward to ASEAN 19- 21 April 2012,Kanjanaburi.Thailand 7 page 35-46
38. Nara Buriphan Prasong Uthai andYodnapha Ketmoung. (2012). Matching memorization game. Thaisim 2012:3th International Conference Quality,life-longlearning through simulation/ gaming 24-26 March 2011, Ayutthaty.Thailand. page 27-38
37. ประสงค์ อุทัย สมบัติ ทีฆทรัพย์ และวัฒนาเอกปมิตศิลป์. (2563). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว สารสารมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี เล่มที่ 14 ฉบับที่ 1. page 105-113
36. เกียรติคุณ จินตวร ประสงค์ อุทัย วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2563). การส่งออกกุ้งแช่เข็งไทยไปสู่ตลาดอเมริกา. วารสารมนุษย์และสังคมศาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. page 73-87
35. เกียรติคุณ จินตวร ประสงค์ อุทัย สมศักดิ์ ตันตาศนี  วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2563). 
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกบัวของเกษตรกรในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. วารสารมนุษย์และสังคมศาสาสตร์ วารสารมนุษย์และสังคมศาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. page 13-24
34. เกียรติคุณ จินตวร ประสงค์ อุทัย สมบัติ ทีฆทรัพย์ และวัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2562). งบกระแสเงินสดสัญญาณเตือนภัยในการวิเคราะห์โครงการสำหรับผู้บริหาร. วารสารมนุษย์และสังคมศาสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. page 88-99
33. ประสงค์ อุทัย เติมพงศ์ สุนทรโรทก ประพันธ์ แสงใส และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2562) พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของประระชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยนอร์กรงเทพ.  28 พ.ค. 2562.       
32. ศรัญญา แจ้งขำ อัญชลี พรัพเกษม ประสงค์ อุทัย และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2562) ปัจจัยความพึงพอใจในการใช้บริหารของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีกรุงเทพมหานคร. การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.  28 พ.ค. 2562.
31. ชนธิดา ยศปัน ประสงค์ อุทัย และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2562) พฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของคนในชุมชนตลาดบางประกอก. การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.  28 พ.ค. 2562.
30. ชลธิชา ลุนสำโลง ชญานิศ เฉลิมสุข และประสงค์ อุทัย. (2562). การสร้างและการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI.  การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.  28 พ.ค. 2562.
29. ศมิษฐา ทินนาม มณีรัตน์ เกิดมณี ประสงค์ อุทัย และนัยนา มาแสง. (2561) พฤติกรรมการออมของวัยรุ่น ในพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้เขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่  8 มหาวิทยาลัยธนบุรี.  30 พ.ค. 2561.
28. สุกานดา โรจนประภายนต์ ประสงค์ อุทัย พงศักดิ์ เสริมพงษ์พันธ์ ธัญญรัตน์ วงษ์บุญเพ็ง และวีรนุช แซ่ฉิน. (2561) ปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นพนักงานที่ดี กรณีศึกษา “บริษัท โตโยต้านครชลบุรี จำกัด การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธนบุรี.  30 พ.ค. 2561.    
27. ชนม์ธิดา ยศปัน พนัส อุณหบัณฑิต และประสงค์ อุทัย. (2561). พฤติกรรมค่านิยมการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธนบุรี 30 พ.ค. 2561. 
26. ประสงค์ อุทัย สมบัติ ทีฆทรัพย์ วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และศรัญญา แจ้งขำ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อร้านค้าของฝากท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 ก.ค.-ธ.ค. 2560. page 12-25
25. ประสงค์ อุทัย วนิดา วาดีเจริญ สมบัติ ทีฆทรัพย์ สมชาย เลิศภิรมณ์สุข และวัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2560). การคงอยู่อย่างยั่งยืนธุรกิจของฝากริมทาง. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ .สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น 19 พฤษภาคม 2560.
24. ชญานิศ เฉลิมสุข  เติมพงศ์ สุนทรโรทก วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และประสงค์ อุทัย. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชนในเขตบางนา กรุงเทพฯ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8  22 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
23. ศรัญญา แจ้งขำ เอื้อมพร เธียรหิรัญ วัฒนา เอกปมิตศิลป์ สมบัติ ทีฆทรัพย์ และประสงค์ อุทัย. (2560). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  24 มีนาคม 2560.
22. ชนม์ธิดา ยศปัน ประสงค์ อุทัย และวัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 16 มีนาคม 2560. page 176-188
21. ประสงค์ อุทัย ปุณยนุช ยังทินนัง และพรปวีย์ ถาวรศักดิ์. (2559). ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 มหาวิยาลัยลงขลานครินทร์. 20-21 October  2016. page 162-171
20.ประสงค์ อุทัย  ปุณยนุช ยังทินนัง วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2559). แรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในจังหวัดของแก่น. งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  30 สิงหาคม 2559. page 54-64
19. ประสงค์ อุทัย. (2559). Big Data อภิมหาข้อมูล การประชุมนการจัดการวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สำนักบัณฑิตวิทยาลัย. 17 กรกฏาคม 2559.  
18. วัฒนา เอกปมิตศิลป์ ประสงค์ อุทัย  และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนต์.  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยการจัดการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 27 พฤษภาคม 2559. page 1-12
17. ประสงค์ อุทัย และวัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2559). ผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเมื่อเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงปี 258-25559. การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มีนาคม 2559. page 312-322
16. บุญสม รัศมีโชติ กิติศักดิ์ จังพานิช และประสงค์ อุทัย. (2558). องค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน). การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯสุวรรณภูมิ 29 พฤษภาคม 2558.
15. ประสงค์ อุทัย วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไก่ย่างห้าดาว. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯสุวรรณภูมิ 29 พฤษภาคม 2558.
14. ประสงค์ อุทัย. (2557). การปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนช่วงปี 2559-2562. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557. page 69-79
13. ประสงค์ อุทัย และพนัส อุณหบัณฑิต. (2557). ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยสยาม. 29 เมษายน 2557.
12. ประสงค์ อุทัย วัฒนา เอกปมิตศิลป์ สมชาย องค์สิริพร และปณิธี พันธ์สีดา. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำศัลยกรรมความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. 28 กรกฎาคม 2557. page 83-92
11. ประสงค์ อุทัย วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2557). ระบบการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรโดยใช้เทคโนโลยีเวิร์คโฟล์และแชร์ฟอยท์. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 10 พฤษภาคม 2557.
10. ประสงค์ อุทัย บัญชา เกิดมณี และวัฒนา เอกปมิตศิลป์.  (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 9-10 พฤษภาคม 2556. page 102-113
9. ประสงค์ อุทัย. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริหารหลังการขายของศูนย์บริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก. 7 พฤษภาคม 2556.
8. ประสงค์ อุทัย นภวรรณ แย้มชุติ และวัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2555). Business in Competitive Advantage. การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 30 พฤษภาคม 2555. page 43-52
7. ประสงค์ อุทัย อุไรรัตน์ แย้มชุติ และวัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2555). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนและความชอบจากการสอนโดยใช้เกมกับการสอนปกติ : ในวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม Veridian E-journal ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555. page 476-485
6. ประสงค์ อุทัย นภวรรณ แย้มชุติ และวัฒนา เอกปมิตศิล. (2555).  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้ความร่วมมือทางธุรกิจ. การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555. page 63-72
5. ประสงค์ อุทัย วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2554). การวิเคราะห์ระบบสินค้าในร้านค้าปลีก  การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี 31 พฤษภาคม 2554.
4. ประสงค์ อุทัย วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2554). ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนบุรี 2552. การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธนบุรี 31 พฤษภาคม 2554.
3. ประสงค์ อุทัย อุไรรัตน์ แย้มชุติ และวัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2553). ทักษาการเรียนรู้โปรแกรม Acronis ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553. page 53-61
2. Prasong Uthai and Sombat Teekasap. (2009). A Study of Motivation to Develop Academic Achievements for Faculty mebers at 6 private vuniversity in western bankok and its border (An Education allianve group) 2007-2008 . International conference organized by Humanities-Social Sciences Research and Academic Network on “Approaches to Peace : nity in Diversity” 13-14 Augrst 2009.  Fuculty of Humanmities, Chiang Mai University. page 9-18
1. ประสงค์ อุทัย . (2551). การพัฒนางานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธนบุรี 2551. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรบุรี ครั้งที่ 1  13 มีนาคม 2551. page 36-45

     -บทความวิชาการ (Academic)
1. ประสงค์  อุทัย. (2559). เน็ตเวิร์คมีเดียสำหรับการเรียนการสอน. สารสารวิจัย วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม. ปีที่ 2 ฉบับ 2 มิถุนายน - ธันวาคม 2559. page 55-64
2. วัฒนา เอกปมิตศิลป์ ประสงค์ อุทัย และกมลวร สีวงษา. (2559). Converging  Technology. ผลงานสร้างสรรค์ เบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยฟ้าอีสเทิอร์น.  26 พฤษภาคม 2559. page 100-111
3. ประสงค์  อุทัย. (2555). การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 มิถุนายน-ธันวาคม 2555. page 1-12
4. วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และประสงค์ อุทัย. (2552). Hiren 10.0. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม 2555 Vol 6 11 January 2012. page 1-11
  -เอกสารประกอบการสอน /หนังสือ /ตำรา
7. ประสงค์ อุทัย (2565). เอกสารคำสอน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
6. ประสงค์ อุทัย (2564). เอกสารคำสอน การจัดการสารสนเทศทางการตลาด. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
5. ประสงค์ อุทัย (2563). หนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ. สำนักพิมพ์บริษัทพร้อมมาก จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
4. ประสงค์ อุทัย (2561). หนังสือ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร..
3. ประสงค์ อุทัย วัฒนาเอกปมิตศิลป์ และสมบัติทีฆทรัพย์ (2560). หนังสือ หลักพื้นฐานเบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร.ฯ.
2. ประสงค์ อุทัย (2556). ตำรา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
1. ประสงค์ อุทัย (2554). เอกสารคำสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี.

     -ประสบการณ์สอน
ปีที่ 2558 วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ. 
ปีที่ 2556 วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กรุงเทพฯ. 
ปีที่ 2555 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ. 
ปีที่ 2554 วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ.
ปีที่ 2553 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติศรีวัฒนา กรุงเทพฯ. 
ปีที่ 2552 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพฯ.          

     -ผลงานที่ผ่านมา
15. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Peer Review) ในการประชุมเบญจมิตวิชาการ ครั้งที่ 12 มหาวิยาลัยราชพฤกษ์. 2565.
14. ผู้ประเมินบทความ Asia Social Issues : TCI ผ่านท่าง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/asi . 2565 
13. คณะกรรมการตัดสินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Peer Review) ในการนำเสนอวิจัยในการประชุมวิจัยอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36  มหาวิยาลัยธนบุรี. 2564.
12. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Peer Review) ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 2561.
11. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ในการประชุมเบญจิตวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7  วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เทค จังหวัดลำปาง. 2561.
10. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ (Leader) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMEST ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. 2560. 
9. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทำงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปี 2559.
8. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซน์เท็กอิดิเตอร์ Web Text Editor มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ระดับประเทศ โรงเรียนปากเกร็ดวิทยาลัย จังหวัดนนท์บุรี. ปี 2559.
7. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Reviewers) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2559.
6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทำปริญญานิพนธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. ปี 2558.
5. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซน์อิดิเตอร์ระดับภูมิภาค Text Editor มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนท์บุรี. ปี 2557.
4. ที่ปรึกษา โครงการงานวิจัย. ”การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่". วิจัยงบประมาณ สกว. ปี 2557.
3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในการตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัย โรงเรียนอาชีวะศึกษาแห่งประเทศไทย ปี 2557.
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2556.
1. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซน์อิดิเตอร์ Text Editor. มัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ระดับประเทศ โรงเรียนปากเกร็ดวิทยาลัย จังหวัดนนท์บุรี ปี 2556.

     -หลักสูตรการอบรม

24. ปีที่ 2565 "โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ” วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
23. ปีที่ 2665 “โครงการความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. Join Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22. ปีที่ 2565 โครงการ “หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” (calendar)ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting  ครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21. ปีที่ 2565 โครงการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-17.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี. ผ่านโปรแกรม Zoom. 
20. ปีที่ 2565 โครงการ “SROI ....ไม่รู้ไว้ ไม่ได้แล้ว(การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม จากโครงการและงานวิจัยที่ท่านทำ)”วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
19. ปีที่ 2565 โครงการหลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting.
18. ปีที่ 2564 โครงการ “การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น” มหาวิทยาลัยศิลปากร (pink flower) วันจันทร์ที่   29   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
17. ปีที่ 2564 โครงการ “Digital Tranformations” มหาวิทยาลัยสยาม วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 8.30 -  12.00 น.
16. ปีที่ 2564 โครงการ “การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 8.50 - 12.00 น.
15. ปีที่ 2564 โครงการเสวนา 'ราชบุรี เมืองน่าอยู่ ดูน่าเที่ยว' ต้นแบบภาคีต่อยอดทุนวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 8.15 - 12.30 น.
14. ปีที่ 2564  โครงการ MMS3 ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1” กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 19 สิงหาคม 2564.  
13. ปีที่ 2564  โครงการอบรมเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 15 มีนาคม 2564.  
12. ปีที่ 2563  โครงการ การใช้งานระบบ E-Learning : LMS ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ห้อง B105  
มหาวิทยาลัยธนบุรี. 19 มีนาคม 2563.  
ปีที่ 2562 โครงการ อบรมการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ห้อง Cafetirai มหาวิทยาลัยธนบุรี. 8 พฤศจิกายน  
2562.  
11. ปีที่ 2562   โครงการ อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2562  ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. 27 กันยายน 2562 
10. ปีที่ 2562 โครงการ อบรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัด
นนทบุรี. 24-25 กรกฏาคม 2562.
9. ปีที่ 2561 โครงการสัมมนาด้านมนุษย์ และสังคมศาสตร์ในการยื่นขอรับทุนวิจัย. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. 15 มีนาคม 2561.
8. ปีที่ 2560   โครงการ TOEIC พลิกโอกาสชีวิต ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรม  
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล. ศาลายา 29 เมษายน 2561.
7. ปีที่ 2560   โครงการอบรมการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร  
บริการ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 19 มกราคม 2560.
6. ปีที่ 2560   โครงการ “การฟื้นฟูกิจการ SME ทางออกของปัญหา? หรือปัญหาของทางออก?”. ณ ห้องจิ๊ด 
เศรษฐศาสตร์ (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 22 พฤษภาคม 2560.
5. ปีที่ 2559   โครงการอบรมการใช้งาน Office 365. บริษัทไมโครซอฟท์. 23 สิงหาคม 2559.
4. ปีที่ 2557  โครงการอบรมข้อพิภาษณ์ชายแดนไทย กับกัมพูชา. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล. 12 มิถุนายน 2557.
3. ปีที่ 2556   หลักสูตรตอบรม ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ. ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 18 พฤษภาคม 2556.
2. ปีที่ 2555   หลักสูตรตอบรม “Crime Computer”. กระทรวงกลาโหม กองทัพบก.
1. ปีที่ 2554   หลักสูตรตอบรม Lunux glay ระบบเครือข่าย. บริษัท max printing จำกัด. 24 พฤศจิกายน 2554.

     -วิทยากร/บรรยาย
14. หัวข้อบรรยาย “เสวนาการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร ในประเทศ และต่างประเทศ”. (2562). ห้อง Careterai มหาวิทยาลัยธนบุรี. 5 พฤศจิกายน 2562.
13. หัวข้อบรรยาย “การใช้งาน InDesign การสร้างนวัตกรรมด้วยภาพ”. (2560). โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. 17-18 สิงหาคม 2560.
12. หัวข้อบรรยาย “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์”. (2560). มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ. 22 สิงหาคม  2560.
10. หัวข้อบรรยาย “STEM Education for Thailand 4.0”. (2560). โรงเรียนค่ายลูกเสือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. 22 มิถุนายน 2560.
9. หัวข้อบรรยาย “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”. (2559). วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ. 21 ตุลาคม 2559.
8. หัวข้อบรรยาย “TQM: Total Quality Management”. (2561). อาคารแย้มชุติ B403 มหาวิทยาลัยธนบุรี. 7 กุมภาพันธ์ 2561.
7. หัวข้อบรรยาย “ขั้นตอนการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ”. (2558). วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. 24 กันยายน 2558.
6. หัวข้อบรรยาย “การใช้งานสังคมออนไลน์ Social Media”. (2558). มูลนิธิหมู่บ้านเด็ก. จังหวัดกาญจนบุรี. 24 มิถุนายน 2558.
5. หัวข้อบรรยาย “การใช้งานสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน”. (2558). โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. 21-22 ตุลาคม 2558.
4. หัวข้อบรรยาย “การให้งาน Facebook”. (2557). โรงเรียนศาลเจ้าอะม้า อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. 20 สิงหาคม 2558.
3. หัวข้อบรรยาย “การใช้งาน Google+”. (2556). โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. 11 ตุลาคม 2556.
2. หัวข้อบรรยาย "การใช้งาน Redhat 8.0".  (2555). Computer 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 10 กันยายน 2556.
1. หัวข้อบรรยาย “การใช้งาน Centos 5.0”. (2554). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี. 10 กรกฎาคม 2554.
 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี