ดร.PP

ดร.PP
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernameprempri
สมาชิกเลขที่109948
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติโดยย่อ

๑. ชื่อ – สกุล  นายเปรมปรีดิ์   หมู่วิเศษ
ตำแหน่ง  อาจารย์ระดับ ๕  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒. อยู่บ้านเลขที่ 284/1 หมู่ 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

๓. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2534
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปีการศึกษา 2544
ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                     ปีการศึกษา 2543
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   ปีการศึกษา 2549

๔. ประสบการณ์การทำงาน
-ปี 2535 -2538  พนักงานเทคนิคและขายบริษัทอโกรเมด จำกัด
- ปี 2538 – 2539   ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเวทเทคอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
 -  ปี 2540 – 2542   ครูผู้สอนวิชาสามัญ และ ผู้จัดการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
 - ปี 2543 – 2550  ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
- ปี 2551 – ปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ ๕
มีประสบการณ์สอน ดังนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
- วิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
- วิชา การวิจัยทางการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
- วิชา สัมมนาทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- วิชาการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
- วิชาบูรณาการวิชาชีพครู
- วิชา พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนเอง
- วิชาภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา

๕. ผลงานด้านวิชาการ
ปีการศึกษา 2551  วิจัยเรื่อง 
- การศึกษาองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- การศึกษากระบวนการหาความรู้ด้วยเทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ของนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในการศึกษาการปฏิบัติตนของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2552- 2553 วิจัยเรื่อง
- การสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ วิชาภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา หน่วยการเรียนภาวะผู้นำ สำหรับนักศึกษาสายการศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
-  กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  สังกัดเทศบาลนครลำปาง
- ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความรู้ กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง (อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ)
   เอกสาร ตำรา
- เอกสารประกอบการสอน วิชา ภาวะผู้นำการบริหารการศึกษา
- ตำรา การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ (อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2553)


๖. บทความวิชาการ
- การศึกษาองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน


๗. การบริการทางวิชาการ
 -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์สมรรถนะ สำหรับผู้บริหาร
 -  วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 - วิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิจัย