พรชัย

พรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernameporn-chai
สมาชิกเลขที่99787
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

     ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     Cert. in Professional Management, Universiti Teknologi Malaysia

งานสอน

     เช่น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทน หัวข้อพิเศษทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์การ เป็นต้น

ดูงานและประชุม

     ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครอง ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียตนาม จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเยอรมนี

งานเขียน

     งานเขียน      การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถิ่น (2550) พฤติกรรมองค์การ (2551)

     งานวิจัย        เช่น ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในภาคใต้ของไทย (2551)

ประสบการณ์       ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                        - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537-2541)

                        - รองหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545-2547)

                        - ผู้ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง (2547-2551)

                        ภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                        - กรรมการกำกับมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                        - กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

                        - กรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายบริหารจังหวัดสงขลา

                        - อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ปริญญาโทรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนย์การศึกษาสงขลา

                        - อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี

เกียรติยศ

     - นักวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     - โล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้านวาจาประเภทดี กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

     - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

     - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ตำแหน่งปัจจุบัน

     รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่