อลเวง

อลเวง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โครงการมหาลัยชีวิต
Usernamepongdak104
สมาชิกเลขที่33524
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

กลุ่มภูอ้อมล้อมผู้ไทย 

                           ความหมายของกลุ่ม ผู้อ้อมล้อมผู้ไทย คำว่ากลุ่มผู้อ้อมล้อมผู้ไทยความหมายอาจจะแปรตามตัวแล้วแต่ในที่นี้ทางกลุ่มขอขยายความเพื่อให้ผู้ที่ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงทราบ 

                            คำว่าภู  หมายถึง ภูเขาโดยทั่วไป

                                อ้อมกับล้อม  เป็นภาษาคนผู้ไทย หรือจะตรงกับภาษาไทยก็ได้ หมายถึง ลักษณะเป็นวงกลมของสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งอยู่ข้างใน เช่นล้อมรั้วบ้านหรืออ้อมรั้วบ้าน หรืออ้อมแขน

 รวมเข้าด้วยกันคือคำว่า ภูกับอ้อมและล้อม จึงหมายถึง ภูเขาที่เป็นวงกลมหรือเขาวง  

                                ผู้ไทย  หมายถึง คนกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะภาษาเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเทือกเขาภูพานทางตอนเหนือของภาคอีสานของประเทศไทยเป็นส่วนมาก

                                ดังนั้น กลุ่มภูอ้อมล้อมผู้ไทย จึงหมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ภายในอำเภอเขาวง เป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์และนักศึกษาทั้งหมดในกลุ่มเป็นคนผู้ไทยที่อาศัยอยู่ในอำเภอเขาวงจึงได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า  กลุ่มผู้อ้อมล้อมผู้ไทย

                                ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม  ด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศูนย์การเรียนรู้ อำเภอเขาวง สาขา สหการวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2549 และในภาคเรียนที่หนึ่งทางอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนประจำศูนย์ได้แบ่งแยกนักศึกษาออกเป็น 7 กลุ่มตามวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้น เพื่อสะดวกในการเรียนการสอน เช่นกลุ่ม กระบวนทัศน์  กลุ่มเกษตร  กลุ่มวิถีไทย เป็นต้น ในจำนวน นั้นมีกลุ่ม ปัญหาสังคมร่วมอยู่ด้วย  พอมาถึงปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ หนึ่งได้ศึกษาวิชาการจัดการความรู้และอาจารย์ให้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ GOTOKNOW.ORG  เว็บสำหรับคนทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในมติที่ประชุมของกลุ่มปัญหาสังคม จึงตั้งชื่อกลุ่มใหม่ว่า กลุ่ม ผู้อ้อมล้อมผู้ไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ดังมีสมาชิกในกลุ่ม ดังนี้

                                1.  จ่าสิบตำรวจพงษ์ศักดิ์   นวลบัตร

                                2.  นายสิทธิรงค์    ประนมศรี

                                3.  นายพงษ์พัฒน์     นิลปะกะ

                                4.  นายชัยพิชัตร์  จันทะพรม

                                5.  นางเยาวเรศ  อาจหาญ

                                6.  นางลำดวน  เพชรวิชิต

                                7.  นางประนอม  อัคติ

                                8.  นายไพฑูรย์  สกุลเดช

                                9.  นางวิพาภรณ์  อักษรศักดิ์