จอหงวน


ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
Username
pitsanulok
สมาชิกเลขที่
28580
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เกิดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2507    

ภูมิลำเนา หมู่ 4  ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

ที่อยู่ปัจจุบัน  59/3  หมู่ 3   ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000  โทร 0-5525-8932 มือถือ 08-1680-7679

ประวัติการศึกษา - ดูงาน

พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน   นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร   

พ.ศ.2550    ศึกษาดูงาน  ประเทศออสเตรเลีย,เกาหลีใต้,สิงคโปร์

 

พ.ศ.2549 ปัจจุบัน  นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

พ.ศ.2549    ศึกษาดูงาน  ณ  เมืองฮ่องกง  เซินเจิ้น - มาเก๊า  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

พ.ศ.2548    ศึกษาดูงาน  ณ ประเทศญี่ปุ่น, สิงคโปร์     

พ.ศ.2547    ศึกษาดูงาน  ณ ประเทศเวียดนาม    

พ.ศ.2546    ศึกษาดูงาน  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     

พ.ศ.2545    ศึกษาดูงาน  ณ ประเทศลาว    

พ.ศ.2545    หลักสูตรผู้กำกับ นศท.พิเศษ ของกองทัพบก (พ.อ.(พิเศษ) )       

พ.ศ.2544    หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่ 319  (3 ท่อน) ของคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   

พ.ศ.2543     ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย    

พ.ศ.2541     ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร    

พ.ศ.2540     ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น     

พ.ศ.2539    หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการ ศึกษา   

พ.ศ.2536   ปริญญาตรี (ศษ.บ.) บริหารการศึกษา มสธ.   

พ.ศ.2529   ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์    

พ.ศ.2525   ม.ศ.โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม  อำเภอหล่มสัก    จังหวัดเพชรบูรณ์   

พ.ศ.2523     ระดับ 4 (ม.ศ.3)  โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์    

พ.ศ.2521      ระดับ 3 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ภิกษุสามเณรนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก    

พ.ศ.2519      ป.4  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่  ต.บ้านแยง  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก 

ประวัติการทำงาน   

พ.ศ.2539 - 2532  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม  อำเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ.2532 - 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนนามนพิทยาคม   อำเภอนามน    จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ.2533 - 2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  

พ.ศ.2539 - 2541   ครูใหญ่  ระดับ 5   โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม     อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2541 - 2545   อาจารย์ใหญ่  ระดับ 6 - 7    โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม      อำเภอนครไทย     จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2545 - 2547  อาจารย์ใหญ่  ระดับ 7 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก     

พ.ศ.2547    ผู้อำนวยการ   ระดับ 8 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2547 - 2550   ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม    อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 

เกียรติคุณบัตร

พ.ศ.2542   บุคคลดีเด่นแห่งปี  สาขาบริหารการศึกษาดีเด่น ของหนังสือพิมพ์พัฒนา เศรษฐกิจ

พ.ศ.2544    ครูจริยธรรมดีเด่นระดับอำเภอประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานคุรุสภา   อำเภอนครไทย   จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2545    ผู้บุกเบิก/ผู้บริหารโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  คนที่ 1 (พ.ศ.2534-2545)ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

พ.ศ.2545    เกียรติคุณบัตรเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพยิ่งของมูลนิธิโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  

พ.ศ.2545    ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2549   ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่สี่  จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ.2549   ผู้บริหารโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2550  ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา คนที่ 7 บริหารโรงเรียนได้ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ                        

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท