ดอกไม้


03 ศิโรรัตน์ แก้วมงคล
เขียนเมื่อ

                     ธรรมจักกัปปวัตนสูต

วันอาสาฬหบูชา

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ซึ่งในปี พ.ศ.2555 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม

          ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 

          วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน   โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

          ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า  "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ 

          สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ 

    1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

           การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค 

           การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค 

          ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 
      
           1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง 

           2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 

           3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต 

           4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต 

           5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 

           6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี 

           7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด 

           8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 

    2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่  
    
           1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด  
    
           2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ  
    
           3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา  

           4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น 


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

           พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา
 ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้

อ้างอิงจาก kapook ขอบคุณภาพประกอบจาก dhammathai.org 

3
0
03 ปดิวรัดา พรชัย
เขียนเมื่อ

 ประสบการณ์และความรู้สึกจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ      

       เนื่องในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เวลาประมาณ 17.00 น. ดิฉันเเละเพื่อนร่วมกลุ่มของดิฉัน ได้มีโอกาสไปสนทนาชาวต่างชาติ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

         ดิฉันเเละเพื่อนๆในกลุ่มต่างพากันมองหานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณสถานที่จัดงาน สักพักก็เห็นชาวต่างชาติหลายคนที่มากันเป็นกลุ่ม แต่มีอยู่หนึ่งคนที่ท่าทางใจดี เธอเป็นผู้หญิง ดิฉันจึงเข้าไปทักเธอว่า"Excuse me, Do you have free time? I would like to interview you." เธอก็ตอบว่า "Yes" ซึ่งดิฉันกับเพื่อนๆก็รู้สึกดีใจมากที่เธอตอบตกลง เราจึงเริ่มการบันทึกวีดีโอ ดิฉันเป็นคนแรกที่เริ่มถามคำถามจึงแนะนำตัว"May l introduce myself my name's Padiwaratda Pornchai. I'm undergraduate from UbonRatchathani Rajabhat university. I'm the third years student in English program."และเพื่อนๆทุกกันก็พลัดกันแนะนำตัว จากนั้นก็เริ่มถาม คำถามแรก ซึ่งดิฉันเป็นผู้ถาม "what's your name?" เธอตอบว่า" My name's Angella. But,I have enother name "Chompoo"."จากนั้นเพื่อนๆก็ถามเธอต่อ และดิฉันก็ได้ถามเธอว่า "Are you teacher?" เพราะได้ยินเธอบอกว่า "Tomorrow, I will come here again and I have thai dancing with my students."ทำให้ดิฉันคิดว่าเธอต้องเป็นครู  สำหรับข้อมูลชาวต่างชาติที่ดิฉันและเพื่อนไปสัมภาษณ์ ชาวต่างชาติที่ไปสัมภาษณ์ ชื่ิอAngella และอีกชื่ิอที่คนไทยตั้งให้คือ ชมพู่ เธอมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา(America) อายุ25ปี มาประเทศไทยได้ประมาณ5เดือน ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนลือคำหาญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ความรู้สึกขณะที่ดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาตินั้น ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น และกลัวว่าจะพูดผิด เเต่ก็พยายามเต็มที่ สักพักก็รู้สึกดีขึ้นเพราะ Angellaเธอเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้บรรยากาศที่ตึงเครียดเริ่มดีขึ้น และรู้สึกเป็นกันเองไม่กดดัน แม้ดิฉันจะตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก แต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี และเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่ไม่มีวันลืม ขอขอบพระคุณ อ.วิไล แพงศรี มากๆค่ะ ที่มอบโอกาสดีๆ ที่ทำให้ดิฉันได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆค่ะ

3
1
03 จุฬารัตน์ แถมวัน
เขียนเมื่อ

เช้าวันนี้ตื่นนอนเตรียมตัวไปอุบล รอรถประจำทางที่ขนส่อำเภอตระการ รถออกประมาณเกือบ 11.00 น. ระยะทางจากตระการ-อุบลฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร นั่งรถราวๆ 1 ชั่วโมงถึง * ตลอดระยะทางนั่งรถมา มีฝนตกตลอดสาย ทำให้บรรยากาศดีกว่าทุกครั้งที่นั่งรถมา แต่วันนี้รู้สึกอึดอัด และปวดก้น เพราะนั่งนานและมีผู้โดยสารเต็มคันรถ ทำให้วันนี้รู้สึกไม่สบายเท่าไหร่

3
0
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เขียนเมื่อ

ถึง กทม. แล้วค่ะ มาประชุมกับ 4 องค์กรค่ะ สสค. สสส. สรอ. และ SCBF เพื่อ ClassStart และ GotoKnow ของเราค่ะ

9
1
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี