ผู้ใหญ่ ชูชาติ Cowboy Village.

ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านน้ำทรัพย์
Usernamephuyai
สมาชิกเลขที่130084
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

  รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านปี 2540 

วันที่ 12   ธันวาคม 2540 -ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
วันที่ 7    มกราคม 2541 -ประชุมโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติ
วันที่ 7    กุมภาพันธ์ 2541- ประชาคมโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
วันที่ 1-4พฤษภาคม 2541 -จัดตั้งกลุ่มมวลชน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป)
           พฤษภาคม 2541 -จัดอบรมกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ
วันที่ 21 มิถุนายน   2541-ประชาคมประกาศเป็นหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
                         2541 เริ่มรู้จักใช้เศรษฐกิจพอเพียง
    ธันวาคม   2541  รับโครงการศิลปาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                  2542 -น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
   ธันวาคม    2542  -รับธงหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
                  2543 -ประสานงานนพค.13ประปาขนาดเล็กเข้าหมู่บ้าน
                  2544 -ประสานงาน นพค. 13 ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้าน 2 กม
                        -พาสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 12 คน เข้าเฝ้า สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ.พระตำหนักเขาเต่า
                2545 - ประชาคมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ครั้งที่ 3
                       - ประสานงาน นพค.13 สร้างถนนลาดยาง 2.3 กม.
                      - ประสานงาน นพค.13 สร้างประปาขนาดกลาง
                2546 - มอบที่ดินส่วนตัว สร้างสำนักงานกลุ่มออมทรัพย์
                       - คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์มีมติ สร้างอาคารสำนักงาน 1 ล้านบาท
                2547-จดทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์ เป็น สหกรณ์น้ำทรัพย์ จำกัด
                2548- รวบรวมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จัดครัวเรือน                              นำร่อง+ขยายผล+บัญชีครัวเรือน
               2549- ดำเนินโครงการ"หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว                          พระราชดำริ"
                     - ฝึกทบทวน หมู่บ้าน อพป.
                    - เริ่มโครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำหน้าบ้า
                   -ประสานงานระบบวางท่อส่งน้ำจากชลประทาน
             2550-ประกวดหมู่บ้าน อพป.
                  -รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภา
                 -รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศหมู่บ้านประมงต้นแบบโครงการฟื้นฟูสัตวน้ำหน้าบ้าน
                -อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมโครงการฯ
               -ดำเนินการจับผู้ค้ายาบ้า 85เม็ด ผู้ต้องหา 2รา
  2551- เปิดตัว Otop village champion "Namsup Cowboy villlage and homestay".
      - เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
      -  พลเอก ทรงกิตติ จักรกาบาตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมโครงการ
      -  พลเอก มนตรี   สังขทรัพย์  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมโครงการ
      - รับพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิ
      - นาย มงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมโครงการ
      -พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผบ.นทพ.นำคณะ ผบ.นพค.จากทุกหน่วยทั่วประเทศเข้าศึกษาดูงาน +นักเรียนเตรียมทหาร(นรต.51)
 2552-รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข"
ออกรายการสู้ด้วยลำแข้ง ของคำรณค์ ทางช่อง 7
        -รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น จากเลขาธิการ กศน.
ออกรายการ ทีวีไทยสุดสัปดาห์ ช่องทีวีไทย
ออกรายการรอยยิ้มของแผ่นดิน ทีวีไทย
        -รับรางวัลหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่น จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
2553-เปิดโครงการ ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง span>
      -รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
      -รางวัลผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ
      -จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
      -รางวัลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงาน กปร.
      -เป็นหมู่บ้านทำบัญชีครัวเรือนครบ ๑๐๐ %
     19 ต.ค.53 (13.00น.)ออกรายละอองน้ำ ทางช่อง NBT
     6 พ.ย.53(11-12.00น.)ออกรายการชุมชนต้นแบบ ช่องทีวีไทย ตอนโรงเรียนสร้างคนพอเพียง
    12 พ.ย.53(11-12.00น.)ออกรายการชุมชนต้นแบบ ช่องทีวีไทย
      -เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ของกรมการพัฒนาชุมชน
      -เป็นหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบปีที่๖๐แห่งการราชาภิเษก ของเกษตรและสหกรณ์์ จังหวัดเพชรบุรี
      -ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์หน่วยฝึกอบรมของ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด เพชรบุรี
      -19 ม.ค.นายสุรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรีเป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดเพชรบรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบปีที่ 60 แห่งการราชาภิเษก                                             และเปิดป้ายธนาคารต้นไม้บ้านน้ำทรัพย์
  -28 ม.ค.54 รับโล่รางวัลหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี จากผู้ว่าราชการจังหวัด
  -13 พ.ค.2554 รับรางวัลครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัด จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  15 ธ.ค.2554 รับรางวัล แทนคุณแผ่นดิน จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี